32 Cdo 392/2008
0
Dotčené předpisy:
32 Cdo 392/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce V. T., zemřelého proti žalovanému F. K., zast. JUDr. J. D., advokátem o zaplacení částky 79.085,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn 5 C 274/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2005, č.j. 25 Co 70/2005 - 170, takto:

Na straně žalobce bude v dovolacím řízení pokračováno s A. S.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce v této věci V. T., zemřel, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací usnesením ze dne 13. září 2007, č.j 32 Odo 14/2006-191, dovolací řízení podle § 107 občanského soudního řádu (dále jen: o. s. ř. ) přerušil.

Okresní soud v Mělníku usnesením ze dne 11. září 2007, č.j. 51 D 130/2007-55, které nabylo právní moci dne 6. října 2007, schválil ve výroku III., že manželka zůstavitele A. S. přejala pohledávku zůstavitele proti F. K. ve výši 79.085,- Kč s příslušenstvím, tedy pohledávku, o níž v řízení jde.

S ohledem na skutečnost, že je ve smyslu § 107 odst. 2 o. s. ř. znám ten z dědiců, který podle výsledku dědického řízení převzal právo, o něž v řízení jde, a odpadla tak překážka, pro kterou bylo dovolací řízení přerušeno, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 107 odst. 1 o. s. ř. rozhodl o tom, s kým bude v dovolacím řízení pokračováno, tak jak je uvedeno ve výroku shora.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. února 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu