32 Cdo 3868/2009
Datum rozhodnutí: 26.10.2009
Dotčené předpisy:
32 Cdo 3868/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobkyně F. s. r. o., zastoupené Mgr. J. B., advokátem, proti žalovanému Z. V., zastoupenému JUDr. Z. S., advokátem, o zaplacení částky 14,012.748,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 63 C 105/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2009, č. j. 15 Co 556/2008-158, takto:

Dovolání se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. ledna 2009, č. j. 15 Co 556/2008-158, potvrdil usnesení ze dne 23. května 2007, č. j. 63 C 105/2005-93, jímž Okresní soud v Ostravě - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - rozhodl, že v řízení bude jako se žalobkyní pokračováno se společností D. H. B. V., (dále jen společnost ). Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně v závěru, že byly splněny předpoklady pro vstup společnosti (nabyvatelky práva) do řízení na místo žalobkyně.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. a soudům obou stupňů vytýká, že předmět smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2005 uzavřené mezi žalobkyní a společností (dále jen smlouva ) je neurčitý, když v ní nebyl přesně vymezen předmět soudního řízení. Měla-li být předmětem postoupení jistina ve výši 4,601.996,- Kč s příslušenstvím, pak žalobkyně v řízení nárokuje částku nepoměrně vyšší a soudy tedy neměly návrhu bez dalšího vyhovět.

Dovolatel dále namítá, že postoupením pohledávky došlo ke zhoršení právního postavení žalovaného, narušení právní jistoty účastníků a porušení práva na spravedlivý proces, když původní věřitelkou byla banka, avšak jak žalobkyně, tak společnost jsou ryze nebankovními subjekty. Odvolací soud měl zohlednit právní povahu bankovních obchodů, které spadají pod tzv. absolutní obchody.

Navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř.; není však důvodné.

Nejvyšší soud již v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 31/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého předmětem řízení o návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř. není posouzení, zda tvrzené právo (povinnost), které mělo být převedeno, nebo které mělo přejít na jiného, dosavadnímu účastníku svědčí či nikoli, popř. zda podle označené právní skutečnosti bylo převedeno (přešlo) na jiného, když takové posouzení se týká již posouzení věci samé. K tomuto závěru se přihlásil rovněž v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 37/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s tím, že právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení (§ 107a odst. 1 o. s. ř.), je i smlouva o postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku. Od tohoto závěru nemá dovolací soud důvodu se odchýlit ani v projednávané věci.

Dovolatelem uplatněné argumenty nesměřují ke zpochybnění závěru, že postupní smlouva je právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení. Námitky, že předmětem řízení je částka vyšší než částka postoupená smlouvou a že postoupením pohledávky došlo ke zhoršení právního postavení žalovaného, nejsou způsobilé zvrátit správnost závěru o naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí podle § 107a o. s. ř.

Jelikož se dovolateli správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2009

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu