32 Cdo 3784/2007
Datum rozhodnutí: 11.03.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3784/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně S. s.r.o., proti žalovanému J. P., zastoupenému advokátem, o zaplacení 190 726,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v O. pod sp. zn. 2 Cm 43/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v O. ze dne 9. ledna 2007, č.j. 4 Cmo 516/2006-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v O., které posléze, podáním ze dne 15. srpna 2007, doručeným Krajskému soudu v O. dne 16. srpna 2007, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaný, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. března 2008


JUDr. Miroslav Gallus


předseda senátu