32 Cdo 3761/2011
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 107 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201232 Cdo 3761/2011 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce Státního fondu životního prostředí České republiky , se sídlem v Praze 11-Chodově, Kaplanova 1931/1, identifikační číslo osoby 00 02 07 29, proti žalovanému M. F. , zemřelému 5. června 2012, o zaplacení částky 11,166.666,67 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 275/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2009, č. j. 12 Co 251/2009-191, ve znění usnesení ze dne 2. dubna 2010, č. j. 12 Co 251/2009-198, takto:

I. V řízení se pokračuje .
II. Dovolací řízení se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 11. prosince 2009, č. j. 12 Co 251/2009-191, ve znění usnesení ze dne 2. dubna 2010, č. j. 12 Co 251/2009-198, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. února 2009, č. j. 6 C 275/2002-153, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 11,166.666,67 Kč tak, že uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 8,839.877,99 Kč, ve zbývajícím rozsahu rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé potvrdil, rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů, o nákladech řízení státu a o povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
V průběhu dovolacího řízení žalovaný dne 5. června 2012 zemřel.
Usnesením ze dne 18. září 2013, č. j. 32 Cdo 3761/2011-302, Nejvyšší soud řízení přerušil podle ustanovení § 107 odst. 1 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění do 31. prosince 2012 (srov. čl. II, bod 7. přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen o. s. ř. ), s ohledem na probíhající dědické řízení po zemřelém M. F. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 1088/2012, Nd 196/2012.
Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 věty první a ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že v dovolacím řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.
Jestliže účastník ztratí po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo dovolací řízení skončeno, posoudí dovolací soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první a § 243c odst. 1 o. s. ř.). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud dovolací řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první a § 243c odst. 1 o. s. ř.).
Podle zjištění dovolacího soudu byla v dědickém řízení po zemřelém M. F. usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. srpna 2013, č. j. 27 D 1088/2012-224, nařízena likvidace dědictví v souladu s ustanovením § 175t o. s. ř., neboť bylo zřejmé, že dědictví je předluženo a nedošlo k dohodě o vydání předluženého dědictví věřitelům k úhradě jejich dluhů podle ustanovení § 175p o. s. ř. Likvidaci soud provede zpeněžením majetku zůstavitele podle ustanovení § 175u a násl. o. s. ř. Usnesení nabylo právní moci dne 10. října 2013.
Vzhledem k pravomocnému rozhodnutí o likvidaci dědictví po zemřelém M. F. bylo rozhodnuto o pokračování v dovolacím řízení.
Poněvadž však dovolatel nemá procesní nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval přípustností a důvody dovolání.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2014

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu