32 Cdo 3715/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 3715/2015-


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Československá obchodní banka, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti žalovanému L. P. , podnikateli, se sídlem v Liberci, U Hřbitova 177, PSČ 460 01, identifikační číslo osoby 44551380, zastoupenému Alexanderem Petričkem, advokátem, se sídlem v Liberci, Chrastavská 188/27, PSČ 460 01, o zaplacení částky 80 801,88 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 27 EC 287/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí na Labem pobočky v Liberci ze dne 19. června 2014, č. j. 36 Co 666/2013-135, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí na Labem pobočky v Liberci, které posléze podáním ze dne 18. srpna 2015 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), [dále též jen o. s. ř. ] zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. září 2015
JUDr. Pavel Příhoda předseda senátu