32 Cdo 366/2017
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
32 Cdo 366/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně 1. Městské akciové společnosti, a.s. , se sídlem v Olomouci, Krapkova 452/38, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 60793597, zastoupené JUDr. Lubomírem Minaříkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Vídeňská 635/8, proti žalovanému M. S. , o zaplacení 12 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 14 C 773/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 8. 2014, č. j. 64 Co 12/2014-84, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Plzni potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 9. 10. 2013, č. j. 14 C 773/2010-72 (výrok I.) a ze dne 9. 6. 2014, č. j. 14 C 773/2010-80 (výrok II.), neboť dovolatel, ač řádně vyzván, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. 12. 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 3. 2017 JUDr. Miroslav G a l l u s předseda senátu