32 Cdo 3641/2007
Datum rozhodnutí: 18.10.2007
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3641/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně V.-L.-P., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. K., o zaplacení částky 13.602,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech, pod sp. zn. 11 C 96/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. dubna 2007, č. j. 25 Co 118/2007-44, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 20. února 2007, č. j. 11 C 96/2006-32, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 13.602,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání žalovaného, jímž brojil výlučně proti lhůtě k plnění, Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 10. dubna 2007 potvrdil rozhodnutí soudu prvého stupně v napadené části, tj. ve výroku I. v části týkající se lhůty k plnění a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž nesouhlasí s potvrzením rozhodnutí soudu prvého stupně, zdůrazňuje svou nepříznivou sociální situaci.


Dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, k tomu oprávněnou osobou (žalovaným), není však v dané věci přípustné.


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují § 237 až § 239 o. s. ř. Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. není v této věci dovolání přípustné, neboť rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, týkající se splatnosti přisouzené částky, není rozhodnutím ve věci samé (pojem věc sama je právní teorií i soudní praxí vykládán jednotně tak, že jde o předmět, ohledně něhož se řízení vede tedy žalobou uplatněný nárok, o němž má být v řízení rozhodnuto). Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. přípustnost dovolání v dané věci nezakládají proto, že zmíněný typ usnesení odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ohledně splatnosti přisouzené částky v jejich taxativních výčtech není uveden. Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., za situace, kdy žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly žádné náklady, na jejíž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18.října 2007

JUDr. Kateřina Hornochová


předsedkyně senátu