32 Cdo 3627/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 3627/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Československé obchodní banky, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4 Michlích, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti žalovanému J. B. , zastoupenému Mgr. Markem Reichlem, advokátem se sídlem v Blansku, Wolkerova 692/2, PSČ 678 01, o zaplacení částky 131 684,01 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 78 EC 3223/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. října 2013, č. j. 28 Co 531/2012-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, které posléze podáním doručeným soudu prvního stupně dne 3. srpna 2015 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), [dále též jen o. s. ř. ] zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu