32 Cdo 3503/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 3503/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně D&I CONSULTING LIMITED , se sídlem v Londýně N2 OUX, 10 Dunstan Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 04867734, zastoupené Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalovaným 1) D. V. , 2) L. B. , 3) J. B.,, 4) S. V. , 5) M. V., a 6) Ing. M. V. , zastoupené JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou se sídlem v Bílovci, Wolkerova 1140/2, o zaplacení 194 166 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 135/2005, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. května 2014, č. j. 15 Co 605/2012-552, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná 1) podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, které podáním ze dne 28. července 2015, došlým dne 31. července 2015 Okresnímu soudu v Novém Jičíně, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku uvedeného dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243f odst. 2 a § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. bod 7. článku II. přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a bod 2. článku II. přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.). K rozhodnutí o vrácení zaplaceného soudního poplatku za dovolání je příslušný soud prvního stupně.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu