32 Cdo 3462/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 3462/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalovaným 1) B. M., zastoupené JUDr. Ivanem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Uherském Brodě, Za Humny 2172 a 2) R. M. , o zaplacení částky 34 096,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 204 EC 160/2012, o dovolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2014, č. j. 28 Co 235/2013-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně a žalovaná 1) nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná 1) podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně označenému v záhlaví, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 15. března 2013, č. j. 204 EC 160/2012-27, ve lhůtě k plnění přisouzené částky. Podáním ze dne 29. července 2015, doručeným soudu prvního stupně dne 31. července 2015, vzala žalovaná 1) své dovolání zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou občanského soudního řádu).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu