32 Cdo 3343/2009
Datum rozhodnutí: 11.11.2009
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3343/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně S. ž.d. c., s. o., proti žalované P.v.1. p., s. r. o., zastoupené Mgr. R. N., advokátem, o vyklizení nemovitostí, zaplacení částky 8,925.000,- Kč s příslušenstvím a zaplacení smluvní pokuty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 64/2006, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č. j. 17 Co 139/2009-140, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 23. října 2009, doručeným Nejvyššímu soudu 29. října 2009, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, protože nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. listopadu 2009


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á


předsedkyně senátu