32 Cdo 3294/2010
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
32 Cdo 3294/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ 47452820, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská 145, proti žalovanému J. Š. , o 1 910 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 8 C 635/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. srpna 2009, č. j. 61 Co 443/2009-50, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Plzni odmítl pro nepřípustnost odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 13. července 2009, č. j. 8 C 635/2009-42, a rozhodl o nepřiznání náhrady nákladů odvolacího řízení žádnému z účastníků.
Podle doručenky, nacházející se na č. l. 52 spisu verte, bylo dovoláním napadené usnesení doručeno žalovanému dne 14. září 2009. Podal-li proto dovolatel dovolání datované dnem 28. června 2010 (č. l. 74 spisu) až dne 12. srpna 2010, kdy bylo předáno k poštovní přepravě, učinil tak po 14. listopadu 2009, resp. po pondělí 16. listopadu 2009 (srov. § 57 odst. 2 větu druhou o. s. ř.), kdy mu marně uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání určená podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Ostatně po uplynutí lhůty k podání dovolání je dovolání žalovaného i datováno.
Nejvyšší soud uzavřel, že žalovaný podal dovolání opožděně. Proto ho bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. pro opožděnost odmítl. I kdyby však dovolatel podal dovolání včas, bylo by třeba je odmítnout podle § 218 písm. c) o. s. ř. pro nepřípustnost, neboť jak správně poučil účastníky i odvolací soud v napadeném usnesení, proti rozhodnutí odvolacího soudu o odmítnutí odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně není dovolání přípustné.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. ledna 2011

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu