32 Cdo 3285/2010
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
32 Cdo 3285/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce P. H. , zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem v Brně, Soběšická 151, proti žalované Mgr. N. Š. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Jelínkem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 966/5, o zaplacení 52 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 8 C 277/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2010, č. j. 21 Co 561/2009-156, takto:
I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Krajský soud v Praze změnil zamítavý rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 4. srpna 2009, č. j. 8 C 277/2008-123, tak, že uložil žalované zaplatit žalobci 52 100 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů za řízení před soudy obou stupňů. Podle dovolatelky jde o dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Poučil-li ji proto odvolací soud o nepřípustnosti dovolání, postupoval dle jejího názoru nesprávně, neboť nepřihlédl ke skutečnosti, že řízení bylo ve věci zahájeno před účinností zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl občanský soudní řád novelizován. Uvedla, že s odkazem na § 240 odst. 3 o.s. ř. proto podává dovolání ve lhůtě čtyř měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu. Dovolatelka snesla ze svého pohledu argumenty na podporu svého názoru o prokázání úhrady předmětných faktur a navrhla, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Podle doručenky, nacházející se na č. l. 165 spisu, byl rozsudek odvolacího soudu žalované doručen do vlastních rukou dne 8. března 2010. Podala-li proto dovolatelka dovolání (č. l. 170 spisu) u Okresního soudu v Mladé Boleslavi dne 1. července 2010, učinila tak až po pondělí 10. května 2010 (srov. § 57 odst. 2 větu druhou o. s. ř.), kdy jí marně uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání určená podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. Ustanovení § 240 odst. 3 věta první o. s. ř. se v posuzované věci, jak se mylně domnívá dovolatelka, neuplatní, neboť odvolací soud nijak nepochybil, poučil-li účastníky o nepřípustnosti dovolání proti jím vydanému rozsudku. V předmětném sporu jde totiž o obchodní věc (odvolací soud posuzoval spor mezi účastníky - podnikateli - podle obchodního zákoníku ve vazbě na jeho ustanovení § 261 odst. 1 a § 261 odst. 6 větu prvou) o peněžité plnění nepřevyšující 100 000 Kč, a proto jde ve smyslu § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění účinném od 1. července 2009 o věc, u níž není dovolání přípustné. Dovolatelka při své argumentaci o včasnosti dovolání patrně přehlédla čl. II. bod 12. přechodných ustanovení (část věty před středníkem) zákona č. 7/2009 Sb., kterým se s účinností od 1. července 2009 změnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (míněno zákona č. 7/2009 Sb.) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Rozhodl-li tedy odvolací soud v souzené věci dne 19. ledna 2010, je dovolání proti jeho rozsudku posuzováno podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009.
S ohledem na výše uvedené dovolací soud uzavřel, že žalovaná podala dovolání opožděně. Proto ho bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. pro opožděnost odmítl. I kdyby však dovolatelka podala dovolání včas, bylo by třeba je (s ohledem na výši předmětu sporu, jak bylo již vysvětleno výše) odmítnout podle § 218 písm. c) o. s. ř. pro nepřípustnost.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů právo a žalobci podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2011


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu