32 Cdo 3257/2007
Datum rozhodnutí: 11.03.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3257/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně C. I. a.s., zastoupené advokátem, proti žalované B. C. I. s.r.o., zastoupené advokátem, o zaplacení 1 000 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 37 Cm 181/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 28. března 2007, č.j. 12 Cmo 531/2006-70, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12 257,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v P., které posléze, podáním ze dne 10. srpna 2007, doručeným Nejvyššímu soudu v B. dne 14. srpna 2007, vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalobkyně, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a je povinna nahradit žalované účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalované sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 10 000,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19 % daně z přidané hodnoty ve výši 1 957,- Kč.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně 11. března 2008

JUDr. Miroslav Gallus


předseda senátu