32 Cdo 318/2012
Datum rozhodnutí: 21.03.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
32 Cdo 318/2012


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně GE Money Multiservis, a. s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 49241150, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1, proti žalované E. K., o zaplacení částky 1.916,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 63/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. března 2011, č. j. 17 Co 313/2010-84, takto

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací usnesením označeným v záhlaví připustil podle ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), aby do řízení na místo dosavadní žalobkyně GE Money Multiservis, a. s., identifikační číslo osoby 49241150, nastoupila nová žalobkyně GE Money Bank, a. s., identifikační číslo osoby 25672720.
Proti tomuto usnesení podala žalovaná opravný prostředek označený jako odvolání, jenž byl podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) posouzen jako dovolání, neboť směřoval proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Protože dovolatelka nedoložila, že má právnické vzdělání, a při podání tohoto opravného prostředku nebyla zastoupena advokátem, jímž by bylo dovolání sepsáno (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 12. října 2011, č. j. 22 C 63/2008-92, doručeným dne 14. října 2011 (postupem podle § 50 odst. 1 o. s. ř., tj. vhozením do domovní schránky dovolatelky), vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tj. aby si v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně dovolatelku poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Dovolatelka na tuto výzvu ve stanovené dvacetidenní lhůtě nereagovala a neučinila tak ani později.
Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).
Podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.
Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, protože nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.

V Brně dne 21. března 2012

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu