32 Cdo 3120/2015
Datum rozhodnutí: 10.08.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 3120/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně D.A.S. Rechtsschutz AG , se sídlem A-1170 Vídeň, Hernalser Gürtel 17, Rakouská republika, registrační číslo FN 53574 k, proti žalované A. Š. , o zaplacení částky 2 633,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 72/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. března 2015, č. j. 64 Co 82/2015-68, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Sokolově rozsudkem ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 9 C 72/2013-59, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 2 633,30 Kč s úrokem z prodlení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).
Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným usnesením rozhodl, že do pozice žalobkyně nastupuje společnost D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem A-1170 Vídeň, Hernalser Gürtel 17, Rakouská republika (první výrok), odmítl odvolání žalované pro nepřípustnost (druhý výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).
Vzhledem k datu vydání usnesení odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř. ) ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení směřujícímu proti výroku, jímž byl připuštěn vstup společnosti D.A.S. Rechtsstuchz AG do řízení, neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. srpna 2015
JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu