32 Cdo 2945/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
32 Cdo 2945/2010
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně AVE Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Neštěmická 779/4, PSČ 400 21, IČ 61329002, zastoupené JUDr. Janem Thonatem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43, proti žalovanému M. Š. , zastoupenému JUDr. Josefem Vondráčkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3, o zaplacení 96 707 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 8 C 1/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. ledna 2009, č. j. 17 Co 33/2008-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze, podáním ze dne 8. července 2010, doručeným Okresnímu soudu v Ústí nad Labem dne 12. července 2010, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009 dále též jen o. s. ř. (srov. čl. II. bod 12. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovaný, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni (do 17. února 2009 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7276, pod obchodní firmou AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.) podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. října 2010
JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu