32 Cdo 2924/2011
Datum rozhodnutí: 17.01.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
32 Cdo 2924/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce JUDr. O. Ř., Ph.D. , insolvenčního správce dlužnice FORTSTAV s.r.o. , identifikační číslo osoby 25698290, zastoupeného JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem se sídlem v Praze 4, Táborská 29, proti žalované Skanska a.s. , se sídlem v Praze 4, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, identifikační číslo osoby 26271303 , o 31 745,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 251/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2011, č. j. 69 Co 64/2011-62, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 19 C 251/2010-28, v napadeném vyhovujícím výroku ve věci samé, jímž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci 31 745,30 Kč s příslušenstvím, a ve výrocích o nákladech řízení (výroky I. a II.) a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.), není přípustné.
Podle ustanovení § 236 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.
Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání podle odstavce 1 není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.
Za situace, kdy dovoláním dotčeným prvním výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodováno ve věci samé o peněžitém plnění ve výši 31 745,30 Kč s příslušenstvím, jedná se ve smyslu § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. o věc (jak ostatně odvolací soud účastníky řízení v napadeném rozsudku správně poučil), u níž není dovolání přípustné.
Je třeba uzavřít, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto podané dovolání, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), usnesením odmítl pro nepřípustnost [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.].
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2012

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu