32 Cdo 290/2009
Datum rozhodnutí: 19.02.2009
Dotčené předpisy:
32 Cdo 290/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Moniky Vackové v právní věci žalobkyně A. s. r. o., proti žalované obci R., zastoupené JUDr. M. D., advokátkou, o zaplacení peněžité částky s příslušenstvím, o části předmětu řízení, o návrhu žalobkyně na změnu účastníka řízení, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 81/2003, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. října 2008, č. j. 38 Co 78/2008-369, 38 Co 79/2008-369, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným usnesením vyhověl návrhu žalobkyně, podaném v průběhu řízení o odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 24. července 2007, č. j. 5 C 81/2003-330, ve znění opravného usnesení ze dne 4. ledna 2008, č. j. 5 C 81/2003-363, aby na její místo vstoupil do řízení Ing. arch. M. R., Ph.D., v rozsahu žalované částky ve výši 2,682.799,40 Kč, o níž bylo soudem prvního stupně rozhodnuto uvedeným rozsudkem, maje za splněné podmínky uvedené v § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje (nesprávně) z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., namítajíc, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, tj. uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Dovolatelka odvolacímu soudu vytýká, že se nezabýval otázkou existence sporné pohledávky, ani tím, zda smlouva o postoupení pohledávky, uzavřená dne 19. září 2007 mezi žalobkyní a Ing. arch. M. R., Ph. D. (dále jen smlouva o postoupení pohledávky ), nebyla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, s úmyslem zkrátit uspokojení žalované z jejích vymahatelných pohledávek vůči žalobkyni. Poukazuje dále na rozpor ohledně data uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uvedeného ve vyjádření žalobkyně ze dne 26. listopadu 2007, v návrhu na změnu žalobkyně z téhož dne a v napadeném usnesení. Dovolatelka požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Žalobkyně navrhuje dovolání jako zjevně bezdůvodné odmítnout.

Dovolání, jež je přípustné podle § 239 odst. 1 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí platí, že předmětem řízení o návrhu ve smyslu § 107a o. s. ř. není posouzení, zda tvrzené právo (povinnost), jež mělo být převedeno nebo které mělo přejít na jiného, dosavadnímu účastníku svědčí, a že právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení (§ 107a odst. 1 o. s. ř.), je i smlouva o postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 37/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud rovněž již v usnesení uveřejněném pod číslem 31/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého předmětem řízení o návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř. není posouzení, zda tvrzené právo podle označené právní skutečnosti vskutku bylo převedeno (přešlo) na jiného, když takové posouzení se týká již posouzení věci samé.

Dovolatelkou uplatněné argumenty nesměřují ke zpochybnění závěru, že postupní smlouva je právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení. Námitka, že postupní smlouva je neplatná pro rozpor s dobrými mravy nebo že bylo nesprávně uvedeno datum uzavření smlouvy, pak - jak vysvětleno výše - není způsobilá zvrátit správnost závěru o naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí podle § 107a o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu