32 Cdo 2890/2007
Datum rozhodnutí: 27.08.2008
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Cdo 2890/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně: D. s. r. o. V., proti žalovanému: O.H., , o zaplacení částky 33.248,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 23 C 176/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. září 2006, č.j. 15 Co 253/2006-147, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 12. 2. 2007 (ve znění doplnění ze dne 20.3.2007 a doplnění ze dne 21.3.2007) podala žalobkyně dovolání, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. září 2006, č.j. 15 Co 253/2006-147, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. června 2005, č.j. 23 C 176/2003-85, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala zaplacení částky 33.248,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a žalobkyni uložena povinnost nahradit žalovanému náklady řízení (výrok II.). Ve výroku II. rozhodl odvolací soud o nákladech řízení.

Dovolání žalobkyně však není podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ) přípustné, poněvadž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím v obchodní věci 50 000 Kč (v předmětné věci jde o smlouvu o dílo dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku a tudíž o obchodní věc ve smyslu § 9 odst. 3 písm. r/ o. s. ř.).

Dovolání nepřípustné podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, přičemž žalovanému podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v řízení o dovolání nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný

V Brně 27. srpna 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu