32 Cdo 28/2011
Datum rozhodnutí: 10.02.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
32 Cdo 28/2011U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně CETELEM ČR, a. s. , se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25 08 56 89, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem, se sídlem v Brně-Štýřicích, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, proti žalované Z. H., o zaplacení částky 21.669,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 22 C 929/2007, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2010, č. j. 21 Co 402/2010-62, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud Praha - západ rozsudkem pro zmeškání ze dne 22. února 2010, č. j. 22 C 929/2007-48, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 21.669,17 Kč s 0,08% úrokem z prodlení denně od 1. července 2007 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a na nákladech řízení částku 15.138,- Kč, rovněž do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.).
K odvolání žalované Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadené části o lhůtě k plnění výroků I. a II. tak, že žalovaná je povinna přisouzenou částku splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,- Kč, a to do každého 10. dne v měsíci následujícího po právní moci tohoto rozhodnutí, pod ztrátou výhody splátek, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, namítajíc, že měsíční splátky ve výši 3.000,- Kč nemůže zaplatit vzhledem k tomu, že přišla o zaměstnání, a navrhuje snížit výši splátky na částku 500,- Kč.
S přihlédnutím k článku II bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) ve znění účinném od 1. července 2009.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.
Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.
Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., když všem případům přípustnosti dovolání v tomto ustanovení vypočteným je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutí, jímž odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně v části, týkající se lhůty k plnění přisouzené částky, rozhodnutím ve věci samé není.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. února 2011

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu