32 Cdo 2764/2010
Datum rozhodnutí: 24.08.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 32 Cdo 2764/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobce P. Š. , zastoupeného Mgr. Čestmírem Sekaninou, advokátem, se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 19, proti žalovanému L. T., podnikateli, zastoupenému JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem, se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Jugoslávská 12, o zaplacení částky 47.000,- Kč s příslušenstvím oproti vrácení věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 30 C 297/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2010, č. j. 55 Co 564/2009-48, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.130,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Čestmíra Sekaniny, advokáta, se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 19.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalovaného proti výroku pod bodem I v záhlaví označeného rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 17. června 2009, č. j. 30 C 297/2008-20, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 47.000,- Kč s úrokem z prodlení oproti splnění povinnosti žalobce vydat žalovanému vozidlo Fiat Punto, RZ 8A 06548, r. v. 1998, č. kar. ZFA 1760000100 7594, není přípustné, neboť podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu, ve znění novely provedené s účinností od 1. 7. 2009 zákonem č. 7/2009 Sb. (dále též jen o. s. ř. ), dovolání není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.
V posuzované věci bylo rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po dni 1. 7. 2009 (srov. bod 12 přechodných ustanovení v čl. II zákona č. 7/2009 Sb.) rozhodnuto o peněžitém plnění v částce 47.000,- Kč, je proto bez významu, zda se jednalo o věc obchodní či nikoliv. Závěr, že aplikace ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s. ř. je na místě též v případech, v nichž se žalobce domáhá peněžního plnění nepřevyšujícího tam uvedené částky oproti splnění vzájemného synallagmatického závazku nepeněžní povahy, Nejvyšší soud přijal a odůvodnil v usnesení uveřejněném pod č. 68 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2008.
Protože dovolání není přípustné ani v části směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod č. 4 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2003), nelze než uzavřít, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 ve spojení s § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Podle ustanovení § 146 odst. 3 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. má žalobce vůči žalovanému právo na náhradu nákladů, které vynaložil v dovolacím řízení a které spočívají v odměně jeho advokáta a jeho hotových výdajích (§ 243c odst. 1 a § 137 o. s. ř.). Advokát žalobce učinil v dovolacím řízení pouze jeden úkon právní služby vyjádřil se k dovolání. Vzhledem k ustanovení § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se jeho odměna určuje podle ustanovení § 3 odst. 1 bod 4 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1, věty první, této vyhlášky a činí 3.830,- Kč. Advokátovi dále náleží paušální náhrada hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč podle ustanovení 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů . Celkovou náhradu ve výši 4.130,- Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobci k rukám jeho advokáta (§ 243c odst. 1 a § 149 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 24. srpna 2010

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu