32 Cdo 275/2010
Datum rozhodnutí: 04.03.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.
32 Cdo 275/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Koláře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně J.J. Darboven s.r.o. , se sídlem v Praze 5, ul. Pekařská č.16, čp. 641, PSČ 155 00, IČ 18227139, zastoupené JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 32/26, proti žalovanému B. N ., o 42 687,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 296/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2008, č. j. 68 Co 473/2007-115, ve znění usnesení ze dne 26. srpna 2009, č. j. 68 Co 473/2007-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku v rozsahu, jímž byl zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. června 2007, č. j. 10 C 296/2005-81, ve vyhovujícím výroku ve věci samé v části, v níž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni 42 687,80 Kč, a řízení v tomto rozsahu zastaveno.
Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení v souladu s bodem 12. čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony občanský soudní řád ve znění účinném do 30. června 2009 (dále též jen o. s. ř. ).
Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání. Žalovaný ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 10. listopadu 2008 (srov. doručenku na č. l. 126 spisu verte), neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoli byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud proto, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2010


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu