32 Cdo 2710/2015
Datum rozhodnutí: 23.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
32 Cdo 2710/2015
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně
Ing. R. V.
, proti žalované
VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY
, se sídlem v Praze 3 Vinohradech, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, zastoupené Mgr. Ondřejem Trnkou, advokátem se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Záhřebská 154/30, PSČ 120 00, o zaplacení částky 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 12 C 101/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2014, č. j. 58 Co 306/2014-96, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádná z účastnic
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze opravný prostředek označený jako odvolání, jenž byl podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) posouzen jako dovolání, neboť směřoval proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), a jenž posléze žalobkyně podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20. ledna 2015 vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. července 2015

JUDr. Pavel P ř í h o d a

předseda senátu