32 Cdo 263/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
32 Cdo 263/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, identifikační číslo osoby 60197609, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalované V. M. , o zaplacení 277 246,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 45 EC 1922/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. července 2013, č. j. 17 Co 156/2013-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k datu vydání usnesení odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Chomutově ze dne 15. listopadu 2012, č. j. 45 EC 1922/2011-34, ve vyhovujícím výroku věci samé ohledně lhůty k plnění, změnil ho ve výroku o nákladech řízení a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení, neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. srpna 2015

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu