32 Cdo 2432/2014
Datum rozhodnutí: 02.12.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 2432/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce JUDr. Stanislava Keršnera , se sídlem v Brně, Orlí 492/18, jako insolvenčního správce dlužnice Construtive assistance s.r.o., identifikační číslo osoby 27217434, zastoupeného JUDr. Alešem Mendelem, advokátem se sídlem v Brně, Orlí 492/18, proti žalované Energetické centrum s.r.o. , se sídlem v Jindřichově Hradci, Otín čp. 3, PSČ 377 01, identifikační číslo osoby 26051818, zastoupené JUDr. Tomášem Kaiserem, advokátem se sídlem v Praze 1, Havlíčkova 1682/15, o zaplacení 10 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 622/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. října 2013, č. j. 22 Co 1465/2013-129, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 58 806 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Tomáše Kaisera.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobce proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 10. ledna 2013, č. j. 18 C 622/2012-98, v obou zamítavých výrocích ve věci samé, změnil ho ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není podle ustanovení § 237 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. prosince 2013 do 31. prosince 2013 dále jen o. s. ř. (srov. bod 7. článku II. přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a bod 2. článku II. přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přípustné. Je tomu tak proto, že rozhodnutí odvolacího soudu je v dovolatelem vymezené otázce přípustnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce, která ještě není splatná, v souladu s právním závěrem Nejvyššího soudu vyjádřeným v jeho rozsudku uveřejněném pod číslem 90/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle něhož v občanskoprávních závazkových vztazích i v obchodních závazkových vztazích lze jednostranně započíst splatnou pohledávku proti pohledávce, která ještě není splatná. Zánik pohledávek v takovém případě nastane okamžikem, kdy projev vůle směřující k započtení dojde věřiteli pohledávky, která ještě není splatná. Cituje-li dovolatel na páté straně dovolání část odůvodnění uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu (o něž opřel napadené rozhodnutí i odvolací soud) a připojuje k němu svůj nesouhlasný komentář, je z obsahu jeho námitek zřejmé, že citovaný odstavec rozhodnutí chápe nesprávně jako výjimku ze zásady vyjádřené v cit. právní větě, resp. jako další podmínku přípustnosti zápočtu.
Z uvedeného vyplývá, že nastolenou právní otázku jednostranného zápočtu pohledávek vyřešil odvolací soud za aplikace § 580 a násl. občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) a § 358 a násl. obchodního zákoníku v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu, od níž není jakéhokoli důvodu odchýlit se ani v souzené věci. Nejvyšší soud tak naplnění předpokladů přípustnosti dovolání dle ustanovení § 237 o. s. ř. neshledal. Za situace, kdy nepřichází v úvahu ani aplikace ustanovení § 238a o. s. ř., které upravuje přípustnost dovolání proti taxativně vyjmenovaným usnesením odvolacího soudu (o něž v předmětné věci nejde), Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), odmítl dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. pro nepřípustnost.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 2. prosince 2014

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu