32 Cdo 236/2010
Datum rozhodnutí: 23.02.2010
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
32 Cdo 236/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobkyně Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, identifikační číslo 26 97 86 36, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, PSČ 602 00, proti žalované M. P ., o zaplacení částky 32.844,14 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 37 C 197/2005, o podání žalované bez data doručeném Městskému soudu v Brně 24. srpna 2009, doplněném podáním ze dne 14. října 2009, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. června 2009, č. j. 47 Co 131/2007-48, takto:


I. Podání žalované bez data doručené Městskému soudu v Brně dne 24. srpna 2009, doplněné podáním ze dne 14. října 2009, se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalované potvrdil rozsudek ze dne 11. prosince 2006, č. j. 37 C 197/2005-20, jímž Městský soud v Brně rozsudkem pro uznání uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 32.844,14 Kč s úroky specifikovanými ve výroku (výrok I.), změnil jej ve výroku o nákladech řízení (výrok II.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.).
V podání bez data doručeném Městskému soudu v Brně 24. srpna 2009 žalovaná namítá, že není dlužná ; z podání není zřejmé, které rozhodnutí a v jakém rozsahu napadá, ani čeho se domáhá. Žalovaná popisuje svůj špatný zdravotní stav a tvrdí nedostatek finančních prostředků k uhrazení dluhu
Usnesením ze dne 29. září 2009, č. j. 37 C 197/2005-55, doručeným žalované 12. října 2009, Městský soud v Brně žalovanou vyzval, aby ve třicetidenní lhůtě upřesnila, zda jde o podání opravného prostředku, proti kterému rozhodnutí její podání směřuje a čeho se domáhá.
Žalovaná na tuto výzvu reagovala podáním ze dne 14. října 2009, nazvaným Omlouvám se, že jsem neplatil , ve kterém poukazuje opětovně na svou tíživou životní a finanční situaci, aniž by odstranila nedostatky uvedené ve výzvě soudu prvního stupně.
Jelikož absence údaje o tom, čeho se žalovaná svým podáním domáhá a o jaký opravný prostředek případně jde, brání Nejvyššímu soudu v řízení o tomto podání pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2005, sp. zn. 29 Odo 260/2003), Nejvyšší soud označené podání žalované podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že podání žalované bylo odmítnuto (§ 146 odst. 3 o. s. ř.) a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2010

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu