32 Cdo 2323/2014
Datum rozhodnutí: 09.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 2323/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, PSČ 140 78, identifikační číslo osoby 29 02 72 41, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 760/27, proti žalované V. K. , zastoupené JUDr. Miroslavem Valou, advokátem se sídlem v Bruntále, Jesenická 1757/5, o zaplacení částky 73.212,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 35 EC 2386/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2013, č. j. 8 Co 799/2013-91, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě označenému v záhlaví, které podáním ze dne 12. května 2014, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou občanského soudního řádu).

V Brně dne 9. července 2014
JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu