32 Cdo 2321/2013
Datum rozhodnutí: 23.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.
32 Cdo 2321/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Sapa Profily a.s. , se sídlem v Žiaru nad Hronom, Na Vartičke 7, PSČ 965 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 36638927, zastoupené JUDr. Antonom Matúškom, advokátem se sídlem v Žiaru nad Hronom, Dr. Jánského 19/11, proti žalované RHENO, s.r.o. , se sídlem v Brně, Skryjova 1606/8, PSČ 614 00, identifikační číslo osoby 64507092, zastoupené Mgr. Martinem Frankem, advokátem se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, o zaplacení 47 795,16 EUR s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. (6)19 Cm 156/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. února 2013, č. j. 5 Cmo 278/2012-354, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12 874 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Antona Matúšky.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) odmítl, neboť byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.
Ačkoli dovolatelka ohlásila jediný možný dovolací důvod, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, obsahově jej nevymezila. Z obsahu dovolání se podává, že své dovolací námitky soustředila výhradně do kritiky vad řízení, kterých se měl odvolací soud podle jejího názoru dopustit tím, že opomenul důkazy kupní smlouvou, že jeho rozhodnutí je v otázce zavedené praxe nepřezkoumatelné, že rozhodl o jiném předmětu řízení, než jak byl vymezen žalobkyní, že nerozhodl o nároku na zaplacení 19,27 EUR a konečně že se nezabýval všemi námitkami žalované. Z důvodu, že odvolací soud zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, však dovolání podat nelze.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu svých nákladů právo a je povinna nahradit žalobkyni účelně vynaložené náklady dovolacího řízení, které sestávají (s ohledem na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů, k němuž došlo s účinností od 7. května 2013 nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12) ze sazby mimosmluvní odměny za zastupování advokátem v částce 10 340 Kč podle § 1 odst. 2 věty první, § 6 odst. 1 a § 7 bodu 6 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z paušální částky 300 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky, při připočtení náhrady za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 2 234 Kč podle § 137 odst. 3 o. s. ř. Při výpočtu náhrady nákladů dovolacího řízení byl pro přepočet základu řízení 19 750,52 EUR na českou měnu použit kurz platný pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k 1. září 2013, tj. 25,50 Kč/1 EUR (analogie § 3 odst. 6 zrušené vyhl. č. 484/2000 Sb.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 23. září 2013

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu