32 Cdo 2086/2015
Datum rozhodnutí: 14.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201332 Cdo 2086/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Raiffeisen stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 3, Koněvova 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti žalované D. M., o zaplacení 38 804,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 31 C 449/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. července 2013, č. j. 17 Co 185/2013-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 22. února 2013, č. j. EPR 5669/2013-11, o odmítnutí odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 23. ledna 2013, č. j. EPR 5669/2013-7 (výrok I.), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.), neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2015
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu