32 Cdo 2035/2015
Datum rozhodnutí: 12.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013



32 Cdo 2035/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně GE Money Auto, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, proti žalovanému M. F. , o zaplacení 48 698,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 EC 262/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 28 Co 316/2013-79, ve znění usnesení ze dne 19. února 2014, č. j. 28 Co 316/2013-97, takto:

I. Dovolací řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 28 Co 316/2013-79, ve znění usnesení ze dne 19. února 2014, č. j. 28 Co 316/2013-97, v rozsahu směřujícím proti jeho prvnímu výroku v části, v níž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé, se zastavuje .
II. Dovolání ve zbývajícím rozsahu se odmítá .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 28 Co 316/2013-79, ve znění usnesení ze dne 19. února 2014, č. j. 28 Co 316/2013-97, v rozsahu směřujícím proti jeho prvnímu výroku v části, v níž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. ledna 2013, č. j. 48 EC 262/2011-48, ve výroku o věci samé, neboť dovolatel, ač řádně vyzván, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu jeho zbývající části prvního výroku, v níž byl změněn výrok rozsudku soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení ve výši náhrady nákladů řízení a ve zbývající části potvrzen, a dále proti jeho výroku o náhradě nákladů odvolacího řízení, není vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. přípustné, neboť výše nákladů řízení, k jejichž náhradě byl žalovaný zavázán za řízení před soudem prvního stupně (25 323,60 Kč) a za řízení před odvolacím soudem (8 131,20 Kč), nepřevyšuje částku 50 000 Kč (srov. k tomu obdobně závěry například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 29 ICdo 34/2013, uveřejněného pod číslem 5/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 30 Cdo 3141/2013, jež je veřejnosti k dispozici in www.nsoud.cz ). Nejvyšší soud proto dovolání v této části podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost. I kdyby však dovolání nebylo v této části nepřípustné, bylo by odmítnuto pro vady pro nevymezení předpokladů přípustnosti dovolání (srov. ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 a 3 o. s. ř. Žalobkyně se sice prostřednictvím svého zástupce vyjádřila k dovolání, dovolací soud jí však náhradu nákladů řízení spojených s tímto vyjádřením k dovolání nepřiznal, neboť je nepovažoval za účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. V případě vyjádření žalobkyně k dovolání, u něhož nebyla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení, nešlo o úkon právní služby, který by byl třeba k účelnému uplatnění či bránění práva.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení, podle něhož Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2015

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu