32 Cdo 1885/2015
Datum rozhodnutí: 31.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 1885/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sílem v Praze 1, Revoluční 763/15, proti žalovanému M. H. , o zaplacení částky 149 024,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 C 105/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. února 2014, č. j. 17 Co 684/2013-180, takto: Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích vydal 3. června 2009 platební rozkaz č. j. 25 C 105/2009-14, proti kterému podal žalovaný odpor.
Podáním ze dne 18. dubna 2011 (srov. č. l. 68 spisu), které doplnil dne 15. května 2011 (srov. č. l. 74 spisu), požádal žalovaný o ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 27. září 2011, č. j. 17 Co 272/2011-94, potvrdil usnesení ze dne 3. června 2011, č. j. 25 C 105/2009-82, kterým Okresní soud v Litoměřicích neustanovil žalovanému právního zástupce pro řízení.
Žalovaný podáním ze dne 22. dubna 2013 (srov. č. l. 139 spisu) opětovně podal návrh na ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o. s. ř.
V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení ze dne 19. září 2013, č. j. 25 C 105/2009-170, kterým Okresní soud v Litoměřicích nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a neustanovil mu právního zástupce (výrok II.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které nebylo sepsané advokátem, ani žalovaný nedoložil, že sám má právnické vzdělání.
Na výzvu soudu prvního stupně k odstranění nedostatku povinného zastoupení učiněnou usnesením ze dne 27. srpna 2014, č. j. 25 C 105/2009-213, obsahující poučení o následcích nevyhovění, reagoval žalovaný toliko tvrzením, že jde o nezákonný postup soudu, a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Vzhledem k datu vydání usnesení odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).
Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (odstavec 1 věta první). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Z ustanovení § 138 odst. 1 části věty první před středníkem o. s. ř. vyplývá, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Dospěje-li Nejvyšší soud k závěru, že jsou ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví. Dospěje-li k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).
V poměrech dané věci pak Nejvyšší soud uzavřel, že předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů (srov. § 30 o. s. ř.), nejsou splněny, když na základě obsahu spisu nelze učinit závěr, že majetkové poměry žalovaného přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř. odůvodňují, neboť žalovaný ani přes výzvu soudu své poměry úplně a věrohodně nedoložil. Odvolací soud správně uvedl, že nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, nejsou ani naplněny podmínky pro ustanovení zástupce žalovanému.
Protože žalovaný přes výzvu soudu nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2015
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu