32 Cdo 1767/2013
Datum rozhodnutí: 16.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 1767/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Československá obchodní banka, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, proti žalovaným 1) S. R. a 2) M. D. , o zaplacení 181 074,32 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 13 C 1448/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2013, č. j. 47 Co 43/2012-119, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku v rozsahu jeho prvního výroku, jímž Krajský soud v Brně změnil rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 7. prosince 2010, č. j. 13 C 1448/2009-43, ve vyhovujícím výroku ve věci samé v části, ve které byla žalovanému 2) uložena povinnost společně a nerozdílně se žalovaným 1) zaplatit žalobkyni částku 181 074,32 Kč s příslušenstvím, tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl.
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu trpí vadou, neboť dovolatelka v dovolání oproti požadavkům vymezeným pro obsah dovolání v ustanovení § 241a odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. ustanovení § 237 o. s. ř.).
Uvedený nedostatek nelze již odstranit, neboť lhůta pro podání dovolání, během níž tak bylo možno učinit (srov. ustanovení § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.), dovolatelce uplynula dne 22. dubna 2013 (srov. ustanovení § 57 větu první a druhou o. s. ř.). Jde přitom o takovou vadu, jež brání pokračování v dovolacím řízení, neboť v důsledku absence uvedené náležitosti nelze posoudit přípustnost dovolání.
Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. září 2013

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu