32 Cdo 1644/2014
Datum rozhodnutí: 14.05.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 1644/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, PSČ 140 78, identifikační číslo osoby 29 02 72 41, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 760/27, proti žalovaným 1) J. R. , a 2) J. R. , o zaplacení částky 80.392,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 12/2013, o dovolání žalovaného 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 27 Co 452/2013-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně a žalovaný 2) nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Praze zrušil vyhovující rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 2. dubna 2013, č. j. 5 C 12/2013-88, ve vztahu k žalované 1) a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně [první výrok], ve vztahu k žalovanému 2) rozsudek potvrdil [druhý výrok] a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi žalobkyní a žalovaným 2) [třetí výrok].
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 2) dovolání. Usnesením ze dne 16. ledna 2014, č. j. 5 C 12/2013-151, doručeným dne 21. ledna 2014, soud prvního stupně vyzval žalovaného 2), aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného 2) podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. května 2014

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu