32 Cdo 1552/2013
Datum rozhodnutí: 10.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 1552/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce Mgr. Romana Peška , advokáta se sídlem v Olomouci, Šantova 2, jako insolvenčního správce úpadce NABEMA MODEL a.s., identifikační číslo osoby 26 87 85 77, proti žalované MB DOMUS SE , se sídlem v Hranicích - Hranice I - Město, Družstevní 402, PSČ 753 01, identifikační číslo osoby 28 86 25 62, zastoupené JUDr. Dagmar Jahnovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4, o vydání věcí nebo zaplacení částky 5,148.161,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 6 Cm 427/2012, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. března 2013, č. j. 7 Cmo 90/2013-183, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 1. února 2013, č. j. 6 Cm 427/2012-173, přerušil řízení - s odkazem na ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - do pravomocného skončení trestního řízení vedeného pod č. j. KRPM-15468/TČ-2010-140881, vedené u PČR, KŘ policie Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov, oddělení hospodářské kriminality SKPV.
Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že řízení se nepřerušuje.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání do všech jeho výroků - aniž by uvedla, ač zastoupena advokátkou, o co opírá přípustnost dovolání - v němž polemizuje se správností rozhodnutí odvolacího soudu a tvrdí, že dovolací soud tyto otázky (přičemž žádnou otázku neformulovala) ve svém rozhodování dosud nevyřešil.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení uvedených v ustanovení § 238a o. s. ř. a nejsou splněny ani podmínky přípustnosti dovolání formulované v ustanovení § 237 o. s. ř.
Právní posouzení věci [co do výkladu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. a řešení otázky, zda je hospodárné a tedy nikoli předčasné, přerušit řízení za situace, kdy soud prvního stupně dosud neprovedl účastníky navržené důkazy, včetně zjištění z listin, které tvoří součást vyšetřovacího spisu, a kdy v trestní věci vedené proti statutárnímu orgánu úpadce dosud nebyla podána ani obžaloba a obviněný odmítl v trestním řízení vypovídat], na němž spočívá rozhodnutí odvolacího soudu a jež bylo dovoláním zpochybněno, je v souladu se závěry vyjádřenými v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 5270/2009, in www.nsoud.cz [v jehož obsahu se promítá ustálený výklad Nejvyššího soudu k ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.]. V něm Nejvyšší soud uzavřel, že smyslem ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. je zajistit hospodárnost řízení; proto by měl soud posoudit, zda vyčkání výsledku jiného řízení bude i z hlediska délky původního (hlavního) řízení účelné, nebo zda si otázku, která může mít význam pro jeho rozhodnutí, vyřeší předběžně sám. Pří úvaze o tom, zda řízení přeruší, by měl soud postupovat podle okolností konkrétního případu, zejména s ohledem na to, zda v řízení nelze učinit jiná vhodná opatření, a také s ohledem na celkovou délku řízení, o kterou se nutně původní řízení prodlouží.
Akcent na hospodárnost řízení ve spojení s důvodem přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. klade i literatura (srov. např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 752).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2014

JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu