32 Cdo 149/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.32 Cdo 149/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalované M. R. , o zaplacení 280 645,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 5 C 3/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. července 2014, č. j. 28 Co 9/2014-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 17. června 2013, č. j. 5 C 3/2013-32, ve vyhovujícím výroku ve věci samé co do lhůty k plnění určené soudem prvního stupně do jednoho měsíce od právní moci rozsudku a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení, neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. srpna 2015
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu