32 Cdo 1241/2008
Datum rozhodnutí: 23.04.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Cdo 1241/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně P. S. s. r. o. (dříve Š. S. s. r. o.), zastoupené advokátem proti žalovanému P. H., o zaplacení 466.718,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 136/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2007, č. j. 1 Cmo 46/2007-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeném usnesení potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. prosince 2006, č. j. 44 Cm 136/2005-50, jímž bylo rozhodnuto, že soud pokračuje v řízení se společností Š. S., s. r. o., jako procesním nástupcem dosavadního účastníka řízení na straně žalobce Š. K., Plzeň, s. r. o., Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 19. října 2007, č. j. 44 Cm 136/2005-89, doručeným dne 26. října 2007 (srov. čl. 88 spisu), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do 15 dnů odstranil. Usnesením ze dne 18. ledna 2008, č. j. 44 Cm 136/2005-97, Krajský soud v Plzni zamítl návrh na ustanovení zástupce dovolatele soudem.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel tak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2008

JUDr. Kateřina Hornochová,v. r.

předsedkyně senátu