32 Cdo 1125/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 107a o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 119a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238a o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 1125/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně Panorama group a.s. , se sídlem v Praze 3, Táboritská 23, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 25 66 44 09, zastoupené Mgr. Alenou Raisovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Krhanická 988/7, proti žalované The Royal Bank of Scotland N.V. , se sídlem 1082ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemské království, registrační číslo 33002587, zastoupené JUDr. Vladimírem Petrusem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, za účasti vedlejší účastnice na straně žalobkyně FINEWOOD LIMITED , se sídlem Suite 9 Yeovil Innovation Centre, Barracks Close Copse Road, Yeovil, Somerset, BA22 8RN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 04399068, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, o zaplacení částky 3,000.000,- CHF s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 325/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2013, č. j. 69 Co 531/2012-140, ve znění opravného usnesení ze dne 6. ledna 2014, č. j. 69 Co 531/2012-177, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2013, č. j. 69 Co 531/2012-140, ve znění opravného usnesení ze dne 6. ledna 2014, č. j. 69 Co 531/2012-177, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze - odkazuje na ustanovení § 107a a § 205a odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) - zamítl návrh žalobkyně na vstup společnosti FINEWOOD LIMITED , se sídlem Suite 9 Yeovil Innovation Centre, Barracks Close Copse Road, Yeovil, Somerset, BA22 8RN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 04399068, do řízení namísto dosavadní žalobkyně s odůvodněním, že žalobkyně před vydáním rozsudku soudu prvního stupně ze dne 9. ledna 2012, č. j. 23 C 325/2010-96, tomuto nesdělila, že došlo k postoupení pohledávky, která je předmětem řízení, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 12. prosince 2011, byť šlo o skutečnost, která jí byla známa (nastala) před vyhlášením rozsudku soudu prvního stupně. Odvolací soud tak k této skutečnosti při rozhodování o návrhu žalobkyně na změnu účastníka řízení na straně žalobkyně podle ustanovení § 107a o. s. ř. nemohl přihlížet, neboť jde o nepřípustné novum ve smyslu ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž co do přípustnosti odkázala na ustanovení § 238a o. s. ř., majíc za to, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení, pokud v daném případě při rozhodování o návrhu podle ustanovení § 107a o. s. ř. vyloučil aplikaci ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř. Dovolatelka namítá, že s ohledem na postup soudu prvního stupně v řízení podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení, konkrétně pro aplikaci § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř. byly naplněny, neboť účastníci nebyli řádně poučeni podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. K poučení sice došlo při jednání před soudem prvního stupně dne 28. listopadu 2011, ale stalo se tak v době předcházející uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a předcházející poslednímu jednání před soudem prvního stupně dne 9. ledna 2012, při němž byl vyhlášen rozsudek. Dovolatelka je přesvědčena, že v tomto konkrétním případě s ohledem na skutkové okolnosti, které podrobně popisuje, není návrh na změnu účastníka řízení na základě smlouvy o postoupení pohledávky sám o sobě nepřípustné novum.
Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaná považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné a navrhuje dovolání odmítnout, příp. zamítnout.
Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. článku II, přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. článku II, přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
Podle ustanovení § 238a o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně účastníka (§ 92 odst. 2).
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a o. s. ř. a je i důvodné.
Z ustanovení § 107a o. s. ř. vyplývá, že má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2). Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně (odstavec 3).
Podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. před skončením jednání je předseda senátu povinen, s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2, účastníky přítomné při jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a. Ustanovení § 118b a § 175 odst. 4 část první věty za středníkem tím nejsou dotčena.
Z ustanovení § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř. vyplývá, že skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1.
Odvolací soud opřel závěr o tom, že návrhu na změnu účastníka řízení na straně žalobkyně podanému podle ustanovení § 107a o. s. ř. nelze vyhovět s ohledem na ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř., o poznatek, že smlouva o postoupení pohledávky byla uzavřena dne 12. prosince 2011 a tato skutečnost byla žalobkyni známa před rozhodnutím soudu prvního stupně ve věci samé.
Závěr odvolacího soudu dovolatelka zpochybnila tvrzením, že jde o situaci předvídanou ustanovením § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř., neboť nebyla soudem prvního stupně poté, kdy smlouva o postoupení pohledávky byla uzavřena, poučena podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř.
V projednávané věci se z obsahu spisu podává, že při jednání před soudem prvního stupně konaném dne 28. listopadu 2011 byli účastníci poučeni podle ustanovení § 119a o. s. ř. a zástupkyně žalobkyně uvedla, že případně navrhne důkazy po seznámení s protokolem z jednání (srov. č. l. 78 spisu). Podáním ze dne 4. ledna 2012 žalobkyně sdělila soudu svůj náhled na dosud provedené dokazování. Při následném jednání dne 9. ledna 2012, při němž byl vyhlášen rozsudek, již účastníci nebyli poučeni podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., pouze prohlásili, že nemají návrhy na doplnění dokazování (srov. č. l. 90-91 spisu).
Otázkou předpokladů, za nichž lze vyhovět návrhu podanému podle ustanovení § 107a o. s. ř. v odvolacím řízení, se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení ze dne 28. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 301/2005, in www.nsoud.cz . V něm dovodil, že přezkoumává-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v systému tzv. neúplné apelace (srov. § 205a o. s. ř.), uplatní se toto procesní nástupnictví, jen jestliže právní skutečnost, z níž je dovozován přechod práva nebo povinnosti, nastala po rozhodnutí soudu prvního stupně, nebo nastala sice za řízení před soudem prvního stupně, avšak jen za předpokladu, že k uplatnění procesního nástupnictví není potřebné v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti, popřípadě důkazy nebo jsou-li tyto nové skutečnosti a důkazy způsobilým odvolacím důvodem podle ustanovení § 205a odst. 1 písm. d) [nyní jde o písm. e)] o. s. ř.
Poskytl-li soud prvního stupně účastníkům poučení podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. při jednání dne 28. listopadu 2011, vztahovalo se poučení na skutečnosti a důkazy, které byly účastníkům známy v době poučení. Byla-li smlouva o postoupení pohledávky uzavřena následně, po jednání, při němž bylo poskytnuto poučení, nebyla tato skutečnost žalobkyni známa a nemohla být tudíž při jednání tvrzena. Tvrzení o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky by bylo nepřípustnou novotou v odvolacím řízení tehdy, kdyby soud prvního stupně i při následném jednání dne 9. ledna 2012 poskytl účastníkům znovu poučení podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. a žalobkyně by tuto skutečnost netvrdila. Poněvadž žalobkyni nebylo před vyhlášením rozsudku soudem prvního stupně na jednání dne 9. ledna 2012 poskytnuto poučení, jde o novou skutečnost, která je způsobilým odvolacím důvodem ve smyslu ustanovení § 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř. a rozhodnutí odvolacího soudu není správné.
Jelikož rozhodnutí odvolacího soudu je v rozporu s judikaturou dovolacího soudu, Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 o. s. ř.).
K doplnění dovolání, které dovolatelka učinila podáním datovaným 10. března 2013 a které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 18. března 2014, dovolací soud nepřihlížel, neboť dovolatelka tak učinila až po uplynutí lhůty k podání dovolání (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2014
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu