32 Cdo 1075/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

32 Cdo 1075/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně K. a. s., proti žalované O. s. V. P., a. s., v likvidaci, o zaplacení částky 10.997,- Kč, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 8 Cm 974/92, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 3. října 1996 č.j. 8 Cmo 683/95 - 29, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského obchodního soudu v P. (nyní Městský soud v P.) ze dne 22. 3. 1995, č. j. 8 Cmo 974/92 16, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně na žalované domáhala zaplacení poplatků z prodlení podle § 378 hospodářského zákoníku ve výši 10.997,- Kč (výrok I.). Ve výroku II. rozhodl soud prvního stupně o nákladech řízení.


Vrchní soud v P. v záhlaví uvedeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil (výrok I.), ve výroku II. rozhodl o nákladech odvolacího řízení a ve výroku III. odvolací soud zamítl návrh na připuštění dovolání proti tomuto rozsudku.


Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, ve kterém požadovala, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


V průběhu dovolacího řízení byl usnesením Městského soudu v P. ze dne 30. května 2005, č.j. 91 K 61/98-556, zrušen konkurs na majetek úpadce O. s. V. P., a. s., v likvidaci a to po splnění rozvrhového usnesení, a dne 16. června 2006 byla společnost O. s. V. P., a. s., v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku (srov. úplný výpis z obchodního rejstříku vedený Městským soudem v P., oddíl B, vložka 265).


Vzhledem ke zrušení konkursu podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZKV ), pokračoval Nejvyšší soud v dovolacím řízení s žalovanou - O. s. V. P a. s., v likvidaci, když ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 ZKV zrušením konkursu zanikly účinky prohlášení konkursu uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až e), g), i) a l) ZKV.


Podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo zda v něm může pokračovat.


Podle ustanovení § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.


V posuzovaném případě došlo ke dni 16. června 2006 k výmazu O. s. V. P., a. s., v likvidaci z obchodního rejstříku, a to v důsledku zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení [srov. ustanovení § 68 odst. 1 a odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku].


Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (způsobilost být účastníkem řízení), a to bez právního nástupnictví, Nejvyšší soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.


Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo ve smyslu bodu 17. přechodných ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb. vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dovolací řízení proběhlo podle znění o. s. ř., účinného do 31. 12. 2000.


Nákladový výrok se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 31. října 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu