32 Cdo 1074/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

32 Cdo 1074/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně K. a. s., proti žalované O. s. V. P., a. s., v likvidaci, o zaplacení částky 56. 096,- Kč, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 8 Cm 547/92, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 3. října 1996, č.j. 8 Cmo 677/95 - 35, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského obchodního soudu v P. (nyní Městský soud v P.) ze dne 11. ledna 1995, č. j. 8 Cm 547/92 18, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně na žalované domáhala zaplacení poplatků z prodlení podle § 378 hospodářského zákoníku ve výši 56.096,- Kč (výrok I.). Ve výroku II. rozhodl soud prvního stupně o nákladech řízení.


Vrchní soud v P. v záhlaví uvedeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil (výrok I.), ve výroku II. rozhodl o nákladech odvolacího řízení a ve výroku III. odvolací soud zamítl návrh na připuštění dovolání proti tomuto rozsudku.


Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, ve kterém požadovala, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


V průběhu dovolacího řízení byl usnesením Městského soudu v P. ze dne 30. května 2005, č.j. 91 K 61/98-556, zrušen konkurs na majetek úpadce O. s. V. P., a. s., v likvidaci a to po splnění rozvrhového usnesení, a dne 16. června 2006 byla společnost O. s. V. P., a. s., v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku (srov. úplný výpis z obchodního rejstříku vedený Městským soudem v P., oddíl B, vložka 265).


Vzhledem ke zrušení konkursu podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZKV ), pokračoval Nejvyšší soud v dovolacím řízení s žalovanou - O. s. V. P., a. s., v likvidaci, když ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 ZKV zrušením konkursu zanikly účinky prohlášení konkursu uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až e), g), i) a l) ZKV.


Podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo zda v něm může pokračovat.


Podle ustanovení § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.


V posuzovaném případě došlo ke dni 16. června 2006 k výmazu společnosti O. s. V. P., a. s., v likvidaci z obchodního rejstříku, a to v důsledku zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení [srov. ustanovení § 68 odst. 1 a odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku].


Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (způsobilost být účastníkem řízení), a to bez právního nástupnictví, Nejvyšší soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.


Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo ve smyslu bodu 17. přechodných ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb. vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dovolací řízení proběhlo podle znění o. s. ř., účinného do 31. 12. 2000.


Nákladový výrok se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 31. října 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu