32 Cdo 1060/2012
Datum rozhodnutí: 29.05.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
32 Cdo 1060/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně GE Money Multiservis, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 49 24 11 50, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1, proti žalované J. H. , zastoupené JUDr. Josefem Jurčou, advokátem se sídlem v Opavě, Masarykova tř. 27, o zaplacení částky 67.276,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 116 C 312/2009, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. prosince 2010, č. j. 15 Co 379/2010-108, takto:


Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením, odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), vyhověl návrhu, aby do řízení na místo dosavadní žalobkyně vstoupila společnost GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 25 67 27 20 (dále jen společnost ).
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná blanketní dovolání a současně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení s tím, že dovolání bude doplněno ustanoveným zástupcem.
Usnesením ze dne 19. prosince 2011, č. j. 116 C 312/2009-133, které nabylo právní moci dne 6. ledna 2012, byl žalované ustanoven zástupcem advokát JUDr. Josef Jurča.
Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Nejvyšší soud již opakovaně ve svých rozhodnutích (srov. například usnesení Nejvyššího soudu publikované pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) dovodil, že dovolání, které nebylo v propadné (prekluzivní) lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. doplněno o náležitosti uvedené v § 241a odst. 1 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř.
Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci. Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 14. února 2012, č. j. 116 C 312/2009-136, soud prvního stupně žalovanou vyzval, aby ve lhůtě do 6. března 2012 doplnila své dovolání ze dne 20. března 2011 uvedením, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá a čeho se dovoláním domáhá, s poučením, že nebude-li dovolání doplněno, může být dovolání odmítnuto pro neodstranění vad, jež brání pokračování v dovolacím řízení. Výzva byla zástupci dovolatelky doručena dne 21. února 2012. Zástupce dovolatelky doplnil dovolání podáním datovaným 7. března 2012 (srov. č. l. 141-142), předaným k poštovní přepravě téhož dne (srov. č. l. 143), tedy až po 6. březnu 2012, kdy dovolatelce marně uplynula zákonná dvouměsíční lhůta stanovená v § 241b odst. 3 o. s. ř. k doplnění dovolání. Tímto marným uplynutím lhůty se vada dovolání spočívající v neuvedení důvodů dovolání stala neodstranitelnou a dovolání žalované trpí vadou, která brání dalšímu pokračování dovolacího řízení. Za tohoto stavu dovolací soud nemohl přihlížet k odůvodnění dovolání, které zástupce dovolatelky učinil podáním ze dne 7. března 2012.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání žalované proti usnesení odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. pro vady podaného dovolání.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2012
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu