32 Cdo 102/2015
Datum rozhodnutí: 24.02.2015
Dotčené předpisy: § 19 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 107 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 107 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 103 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.201432 Cdo 102/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobkyně GLORY DAZE ASSOCIATED S.A. , se sídlem 33 Porter Road P.O. Box 3169, PMB 103 Road Town, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, proti žalovanému F. K. , zemřelému 25. září 2014, o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 283/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. června 2014, č. j. 25 Co 238/2009-361, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 23. března 2009, č. j. 4 C 283/2005-205, zamítl žalobu o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozsudkem zrušil rozsudek soudu prvního stupně v části, ve které byla zamítnuta žaloba o zaplacení 25% úroku z prodlení z částky 691.051,77 Kč, a řízení v tomto rozsahu zastavil (první výrok), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s úrokem ve výši 699.450,10 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 4,586.140,35 Kč, s úrokem z prodlení z úroků ve výši 1,485.494,91 Kč a s 25% úrokem z prodlení z částky 3.335.450,10 Kč (druhý výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí a čtvrtý výrok).
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 26. září 2014 dovolání.
Před podáním dovolání žalovaný dne 25. září 2014 zemřel.
Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 věty první a ustanovení § 243b občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) vyplývá, že v dovolacím řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.
Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 2). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).
Podle ustanovení § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.
Z ustanovení § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyplývá, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti.
Podle zjištění dovolacího soudu bylo řízení o pozůstalosti po zemřelém F. K. usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. prosince 2014, č. j. 12 D 853/2014-40, podle ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zastaveno, neboť bylo zjištěno, že zůstavitel zanechal toliko majetek nepatrné hodnoty a ten byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb. Usnesení nabylo právní moci dne 18. prosince 2014.
Vzhledem k tomu, že žalovaný F. K. nemá procesní(ho) nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu