31 ICm 880/2010
Jednací číslo: 31 ICm 880/2010-22 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 7499/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČO: 60193336, proti žalovanému: JUDr. Viliam Vidovič se sídlem Šumperk, Příčná 10, PSČ 787 01, insolvenční správce dlužníka Mariána anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravský Beroun, Povelská 240, PSČ 79305, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 7499/2009 za dlužníkem Mariánem anonymizovano pohledávku ve výši 7 128,--Kč, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Insolvenční žalobou ze dne 29.7.2010 doručenou soudu téhož dne se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení za dlužníkem Mariánem anonymizovano pohledávku ve výši 7 128,--Kč. Žalobu odůvodnil tím, že přihláškou pohledávky ze dne 27.05.2010 přihlásil do tohoto řízení pohledávku v celkové výši 33 815,26 Kč. Insolvenční správce část přihlášené pohledávky představující náklady exekučního řízení ve výši 7 128,-Kč na přezkumném jednání konaném dne 23.06.2010 popřel co do pravosti. Exekuční řízení vůči dlužníkovi bylo zahájeno návrhem právního zástupce žalobce ze dne 01.08.2007, návrh usnesení obsahuje mimo jiné i povinnost povinného (dlužníka) k úhradě nákladů řízení. Náklady právního zastoupení jsou podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky oprávněného (žalobce) a jak z tohoto ustanovení vyplývá, stávají se příslušenstvím již okamžikem uplatnění návrhu na nařízení exekuce. Následné usnesení Okresního soudu v Bruntále č.j. 7 Nc 2177/2007-6 o nařízení exekuce má pouze deklaratorní charakter. Právnímu zástupci žalobce vznikly při provedení exekuce náklady řízení ve výši 7 128,-Kč sestávající z odměny advokáta 5 340,--Kč podle vyhl. č. 484/2000 Sb., hotových výdajů 600,--Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb. a náhrady za daň z přidané hodnoty 1 188,--Kč. Jedná se o účelně vynaložené náklady oprávněného (žalobce) podle ust. § 87 odst. 2 z. č. 120/2001 Sb.

Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta. Namítl, že podle ust. § 88 odst. 1 z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, náklady oprávněného v exekuci určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. V daném případě exekutor takové rozhodnutí dosud nevydal a žalobce tudíž nemůže pohledávku z titulu nákladů exekuce v insolvenčním řízení uplatňovat.

Soud ve věci rozhodl, aniž podle ust. § 115a o.s.ř. se souhlasem účastníků nařizoval jednání.

Spisem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 31 INS 7499/2009 bylo prokázáno, že :

-usnesením ze dne 04.05.2010 č. j. KSOS 31 INS 7499/2009-A21 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášek konkurs, -insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Viliam Vidovič, -žalobce přihláškou pohledávky ze dne 27.05.2010 evidovanou v oddíle spisu P11 přihlásil do řízení pohledávku ve výši 33 815,26,--Kč tvořenou nezaplacenou cenou poskytnutých telekomunikačních služeb ve výši 19 813,--Kč, správním poplatkem ve výši 793,--Kč, úrokem z prodlení z dlužné jistiny za dobu od 22.02.2006 do 03.05.2010 ve výši 6 081,26 Kč a náklady na exekuci ve výši 7 128,--Kč, -insolvenční správce u přezkumného jednání konaného dne 23.6.2010 popřel část této pohledávky tvořenou náklady na exekuci ve výši 7 128,--Kč, která byla přezkoumána jako nevykonatelná, co do pravosti, -insolvenční správce dne 08.07.2010 žalobce vyzval k podání incidenční žaloby a tato výzva byla žalobci doručena dne 14.07.2010, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R.

Vyrozuměním ze dne 08.07.2010 bylo prokázáno, že žalovaný žalobci sdělil, že v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 7499/2009 popřel na přezkumném jednání konaném dne 23.06.2010 částečně jím přihlášenou pohledávku ve výši 7 128,--Kč, a to její pravost. Jako důvod popření uvedl neprokázání právního nároku na náklady exekučního řízení. Současně žalobce poučil o právu podat proti osobě insolvenčního správce žalobu na určení pravosti popřené pohledávky, a to insolvenčního soudu, který prohlásil konkurs, ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání s tím, že tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů ode dne doručení vyrozumění.

Podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Žalobce se v daném případě přezkumného jednání konaného dne 23.06.2010 nezúčastnil. Vyrozumění o popření jeho pohledávky mu bylo doručeno dne 14.07.2010. Lhůta k podání žaloby na určení mu tak podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona skončila dne 13.08.2010. Žaloba proti insolvenčnímu správci došla soudu dne 29.07.2010 a byla tudíž podána včas.

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud dále učinil tato zjištění:

-Z fotokopie rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 12.4.2006 č. j. 9 496/2006-638/III.vyř., které nabylo právní moci dne 10.5.2006 a od 26.5.2006 je vykonatelné, zjistil, že tento úřad na návrh navrhovatele ČESKÝ TELECOM, a.s. (žalobce) zavázal dlužníka zaplatit mu dlužnou cenu za poskytnuté služby elektronických komunikací u telefonní stanice č. 554733209 ve výši 19 813,--Kč včetně v rozhodnutí specifikovaného úroku z prodlení a včetně nákladů řízení ve výši 793,--Kč (správní poplatek).

-Z fotokopie návrhu na nařízení exekuce a na pověření soudního exekutora provedením exekuce ze dne 1.8.2007 zjistil, že žalobce zastoupený JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou jako oprávněný navrhl Okresnímu soudu v Bruntále, aby nařídil exekuci k uspokojení jeho výše uvedené pohledávky za dlužníkem, a to včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného souvisejících s exekucí, a aby provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Ivo Nedbálka, exekutorský úřad Ostrava se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 1504/8.

-Z fotokopie usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 16.8.2007 č. j. 17 Nc 2177/2007-6 zjistil, že soud nařídil k uspokojení výše uvedené pohledávky žalobce, a to včetně nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na

ICM R.

majetek dlužníka a provedením této exekuce pověřil výše uvedeného soudního exekutora. Usnesení nabylo právní moci dne 1.12.2007.

-Z fotokopie vyúčtování nákladů oprávněného souvisejících s exekucí zjistil, že advokátka JUDr. Jana Kubištová, CSc. dne 19.5.2010 vyúčtovala náklady řízení, které advokátní kanceláři vznikly jako zástupci žalobce ve výše uvedeném exekučním řízení takto: částka 5 340,--Kč-odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., částka 2 x 300,--Kč-náhrada hotových výdajů podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. a částka 1 188,-- Kč-DPH v zákonné výši, celkem částka 7 128,--Kč.

Pokud jde o skutkový stav věci, soud dospěl k těmto závěrům:

Žalobce navrhl k uspokojení své pravomocně přiznané pohledávky za dlužníkem včetně příslušenství (úroku z prodlení a nákladů nalézacího řízení) a dále nákladů exekuce a nákladů oprávněného souvisejících s exekucí nařízení exekuce na majetek dlužníka a pověření soudního exekutora jejím provedením. Okresní soud v Bruntále na základě tohoto návrhu nařídil k uspokojení pohledávky žalobce včetně příslušenství (úroku z prodlení), nákladů předcházejícího řízení ve výši 793,--Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného a provedením této exekuce pověřil navrženého soudního exekutora. Advokátka žalobce vyúčtovala náklady související s exekucí částkou 7 128,--Kč. Žalobce přihlásil předmětnou pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou ze dne 27.5.2010. Kromě nezaplacené jistiny, úroku z prodlení a správního poplatku (nákladů nalézacího řízení) přihlásil i částku 7 128,--Kč-náklady exekučního řízení. Insolvenční správce u přezkumného jednání pravost této pohledávky popřel a vyzval žalobce k podání incidenční žaloby.

Zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil takto:

Podle ust. § 87 odst. 2 z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku (dále jen náklady oprávněného ). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. Podle ust. § 88 odst. 1 uvedeného zákona náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

Podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Za náklady spojené s uplatněním pohledávky se považují také náklady soudního řízení. Poněvadž se jedná o nárok procesní, vzniká pohledávka teprve pravomocným rozhodnutím soudu o přiznání náhrady nákladů jednomu z účastníků proti druhému. Rozhodnutí o nákladech řízení má tedy konstitutivní charakter, tzn. nejen vznik, ale i výše je závislá na rozhodnutí soudu (srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 20 Cdo 1932/2007 ze dne 30.3.2009).

Podle ust. § 55b) odst. 1 z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

ICM R.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že nárok oprávněného na náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku, tzn. na náklady vzniklé v exekuci, je procesním nárokem, který vzniká pravomocným rozhodnutím exekutora podle ust. § 88 exekučního řádu.

Žalobce v daném případě existenci pravomocného rozhodnutí exekutora netvrdil. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, poněvadž žalovanému, který byl v řízení plně úspěšný, žádné náklady řízení podle obsahu spisu nevznikly (ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 27.06.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská Martina Pospíšilová samosoudkyně

ICM R.