31 ICm 552/2015
Jednací číslo: 31 ICm 552/2015-10 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 22372/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou ve věci žalobce: Ing. Jiří Hanák se sídlem Ostrava, Hradeckého 309, PSČ 720 00, insolvenční správce dlužnice Dariny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní třída 44/32, 737 01 Český Těšín, zast. Mgr. Piotrem Adamczykem, advokátem se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 12, PSČ 737 01, proti žalované: ESSOX s.r.o. se sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 26764652, o určení pravosti pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 15 499,57 Kč přiznanou rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Květoslavy Blažkové ze dne 25.5.2010 sp. zn. E/2010/00549.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 8 228,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Piotra Adamczyka, advokáta se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 190/12. isir.justi ce.cz

III. Žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 05.02.2015 doručenou soudu dne 09.02.2015 se žalobce Ing. Jiří Hanák-insolvenční správce dlužnice Dariny anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhal vydání rozhodnutí, kterým soud určí, že pohledávka žalované ESSOX s.r.o. přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 22372/2014 přihláškou P12 jako vykonatelná, není v částce 15 499,57 Kč po právu. Žalobu odůvodnil tvrzením, že žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou P12 ze dne 20.11.2014 doručenou soudu dne 24.11.2014 pohledávku za dlužnicí v celkové výši 49 489,46 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingovém úvěru č. 0104907678, jež jí byla přiznána rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem JUDr. Květoslavou Blaškovou v Praze dne 25.05.2010 sp. zn. E/2010/00549, pravomocným dne 16.07.2010 a vykonatelným dne 19.07.2010. Pohledávku přihlásila jako vykonatelnou. Na přezkumném jednání konaném dne 22.01.2015 byla přihlášená pohledávka popřena žalobcem co do částky 15 499,57 Kč-nákladů rozhodčího řízení. Byla popřena pravost pohledávky. Uvedl, že rozhodčí smlouva je neplatná pro rozpor s dobrými mravy, poněvadž neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, ale odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. V Obchodních podmínkách smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingovém úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 10096RVD ze dne 01.09.2006 si žalovaná s dlužnicí sjednala v čl. V. odst. 7: Společnost a klient se dohodli, že spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem seznamu rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení a.s., IČO 264 21 381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti. Podle ustálené judikatury je tato rozhodčí doložka neplatná pro rozpor s dobrými mravy podle ust. § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a dále pro rozpor s ust. § 56 tohoto zákona obsahujícího zákaz znevýhodňujících podmínek pro spotřebitele. Poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11.05.2011 a sp. zn. 33 Cdo 3724/2011 ze kterých vyplývá, že absolutní neplatnost zde působí přímo ze zákona, a od počátku, bez ohledu na to, zda se jí někdo dovolal. Soud k absolutní neplatnosti přihlíží i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti, za předpokladu, že skutečnosti, které jsou s ní spojeny, vyjdou v řízení najevo. Nejvyšší soud dále přijal závěr, který formuloval Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 26.10.2006 č. C-168, že Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách (zneužívajících klauzulích) ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby vnitrostátní soud, kterému je předložena žaloba o zrušení rozhodčího nálezu, posoudil neplatnost rozhodčí doložky a zrušil tento nález v důsledku toho, že uvedená dohoda obsahuje zneužívající klauzuli, i když spotřebitel neplatnost rozhodčí doložky uplatnil nikoliv v rámci rozhodčího řízení, ale pouze v rámci žaloby o neplatnost. Rozhodce JUDr. Květoslava Blažková byla vybrána Správcem seznamu rozhodců vedeného Společností pro rozhodčí řízení, a.s. Tato společnost není stálým rozhodčím soudem. V daném případě tak nebyla založena pravomoc rozhodce rozhodovat v daném sporu. Rozhodčí doložka je neplatná

Žalovaná se k žalobě přes výzvu soudu nevyjádřila.

ICM R

Soud v souladu s ust. § 115a o.s.ř. nenařizoval jednání, poněvadž ve věci bylo možné rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.). S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklé, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Z listin, jimiž provedl důkaz, soud učinil tato skutková zjištění:

-Z usnesení ze dne 23.10.2014 č. j. KSOS 31 INS 22372/2014-A6 zjistil, že Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku dlužnice a povolil řešení jejího úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Jiří Hanák.

-Z přihlášky pohledávky P12 ze dne 20.11.2014 zjistil, že žalovaná touto přihláškou přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 49 489,46 Kč tvořenou jistinou ve výši 28 402,39 Kč ze smlouvy o úvěru č. 0104907678 a příslušenstvím ve výši 21 087,07 (úrok 5 010,-Kč, smluvní pokuta 577,50 Kč a náklady rozhodčího řízení 15 499,57 Kč.

-Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 22.01.2015 a z části seznamu přihlášených pohledávek-P12 zjistil, že insolvenční správce u přezkumného jednání popřel přihlášenou pohledávku P12 ve výši 15 499,57 Kč (nárok na náklady rozhodčího řízení) co do pravosti.

-Z Obchodních podmínek smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingovém úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 10096RVD ze dne 01.09.2006, o kterých dlužnice na Kuponu/žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru dne 20.07.2007 prohlásila a stvrdila svým podpisem, že je obdržela, seznámila se s nimi a vyslovila svůj souhlas být jimi vázána, a to čl. V. bod 7. zjistil, že žalovaná a dlužnice se dohodly, že majetkové spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení. Spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu ze Seznamu rozhodců vedeného Společností pro rozhodčí řízení, a.s., IČO 264 21 381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00, podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení SPRR.

-Z fotokopie rozhodčího nálezu ze dne 25.05.2010 sp. zn. E/2010/00549, který nabyl právní moci dne 16.07.2010, zjistil, že rozhodce JUDr. Květoslava Blažková v sídle Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., Sokolská tř. 60, Praha 2, PSČ 120 00, zavázala dlužnici zaplatit žalované mimo jiné na nákladech řízení částku 16 788,-Kč do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu, k rukám advokáta Mgr. Marka Lošana se sídlem Praha 1, Týn 1049/3. Z odůvodnění nálezu vyplývá, že náklady řízení v souladu s ust. § 31 odst. 2 Jednacího řádu představují rozhodčí poplatek ve výši 1 392,-Kč a odměnu advokáta za zastupování podle vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, ve výši 12 830,-Kč a DPH.

ICM R

Soud z výše uvedených zjištění učinil závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat (zjištění úpadku dlužnice, ustanovení žalobce insolvenčním správcem, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice a řádné popření pohledávky insolvenčním správcem). Vzhledem k tomu, že přezkumné jednání se konalo dne 22.01.2015 a žaloba byla soudu doručena dne 09.02.2015, učinil rovněž závěr, že žaloba byla podána včas (ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona).

V dané věci bylo sporné, zda mezi žalovanou a dlužnicí byla platně sjednána rozhodčí doložka.

Soud po právním posouzení věci dospěl k tomuto závěru:

Rozhodčí doložka byla sjednána neplatně. Otázkou neplatnosti rozhodčí doložky se Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí ze dne 11.05.2011 sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, ve kterém odůvodnil závěr, podle něhož neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení a odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je takováto rozhodčí doložka absolutně neplatná podle ust. § 39 občanského zákoníku pro rozpor se zákonem. Absolutní neplatnost právního úkonu působí přímo ze zákona, a to od počátku a bez ohledu na to, zda se jí někdo dovolal. K absolutní neplatnosti právního úkonu přihlíží soud z úřední povinnosti za předpokladu, že skutečnosti, které jsou s ní spojeny, vyjdou v řízení najevo. Tyto závěry vyplývají rovněž z nálezů Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2735/11 a sp. zn. III. ÚS 1624/12, jimiž Ústavní soud usměrnil judikaturu obecných soudů ve vztahu k dané problematice.

Rozhodčí nález, který vydal rozhodce na základě neplatné rozhodčí doložky, je nicotným právním úkonem. Nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení žalované tudíž nevznikl.

Soud na základě výše uvedeného žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce byl v řízení plně úspěšné a vzniklo mu právo na náhradu nákladů řízení ve výši 8 228,-Kč tvořenou odměnou advokáta-2 úkony právní služby za převzetí zastoupení a podání žaloby á 3 100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a 2x režijní paušál á 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky, zvýšenou o náhradu za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 1 428,-Kč. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaná povinna zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokátka žalobce.

Soud dále podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, rozhodl o poplatkové povinnosti žalované ve výši 5 000,-Kč. Soudní poplatek je třeba zaplatit buď kolky k výše uvedené sp. zn. nebo na účet soudu č. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 3142055215.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

ICM R

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí ( ust. § 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 15.09.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Miroslava Musálková samosoudkyně

ICM R