31 ICm 4721/2015
Číslo jednací: 31 ICm 4721/2015-126 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 23197/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: JUDr. Patrik Graňák, IČO 72015594, Štefánikova 10, 737 01 Český Těšín, insolvenční správce dlužníka MH METAL TRADE, s. r. o., IČO 28311540, 8. Května 1245/50, 795 01 Rýmařov, zastoupeného Mgr. Žanetou Burkotovou , advokátkou, Masarykovo nám. 38, 733 01 Karviná , proti žalovanému: Czech Truck Servis, s. r. o., IČO 27858243, Dolní hejčínská 1194/36, 779 00 Olomouc, zastoupenému JUDr. Jiřím Novákem, advokátem, Sokolská 60, 120 00 Praha 2, o určení neúčinnosti právních jednání dlužníka a vydání, doplňujícím rozsudkem k rozsudku ze dne 8. 9. 2016, č.j. 31 ICm 482/2015-879

takto:

I. Zamítá se žaloba, aby žalovaná byla povinna žalobci vydat částku ve výši 66.124,61 Kč do tří dnů od první moci rozhodnutí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů této fáze řízení.

Odůvodnění:

Žalobou došlou procesnímu soudu dne 16. 12. 2015, ve znění přednesu u jednání dne 2.6.2016 se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní jednání dlužníka spočívající v převodu částky 20.000 Kč dne 02.07.2014 a spočívající v převodu isir.justi ce.cz

částky 29.000 Kč dne 22.08.2014 a v převodu částky 17.124,61 Kč dne 21.08.2014 z účtu dlužníka na pohledávku žalované jsou vůči přihlášeným věřitelům neúčinná a aby žalované byla uložena povinnost žalobci vydat částku 66.124,61 Kč.

Soud svým rozsudkem ze dne 8. 9. 2016, č.j. 31 ICm 482/2015-879 zamítl žalobu, aby bylo určeno, že právní jednání dlužníka spočívající v převodu částky 20.000 Kč dne 02.07.2014 a spočívající v převodu částky 29.000 Kč dne 22.08.2014 a v převodu částky 17.124,61 Kč dne 21.08.2014 z účtu dlužníka na pohledávku žalované jsou vůči přihlášeným věřitelům neúčinná (výrok odst. I.) a v odst. II. pak rozhodl o nákladech řízení mezi účastníky. Co do odůvodnění soud pro stručnost odkazuje na písemné vyhotovení dotčeného rozsudku. Citovaným rozhodnutím tak soud opoměl rozhodnout o nároku žalobce, aby žalované byla uložena povinnost žalobci vydat částku 66.124,61 Kč.

Tento nedostatek bylo nutno odstranit postupem dle ustanovení § 166 o.s.ř..

Nárok žalobce na vydání částky 66.124,61 Kč má právní základ v ustanovení § 237 odst. 1 IZ a je tedy závislý na rozhodnutí soudu o neúčinnosti právních úkonů, na jejichž základě bylo dlužníkem žalovanému plněno. Vzhledem k tomu, že soud žalobu na neúčinnost dotčených právní úkonů dlužníka zamítl, nebyl dán ani právní důvod pro vyhovění předmětného nároku žalobce.

Řídě se uvedenou úvahou rozhodl soud tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Nákladový výrok vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšnému žalovanému prokazatelné náklady v souvislosti s touto fází řízení (rozuměj řízení o vydání doplňujícího rozsudku ) se z obsahu spisu nepodávají (odst. II. výroku).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 14.3.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně