31 ICm 4322/2014
Jednací číslo: 31 ICm 4322/2014-136 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 15128/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Henryk anonymizovano , anonymizovano , Mostowa 13, 581 16 Nowizna, zastoupeného JUDr. Renatou Dobývalovou, advokátkou, Lhota pod Libčany 104, 503 27 Lhota pod Libčany, proti žalovaným: 1) Ing. Martina Mitinová, IČO 48735850, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, zastoupena Mgr. Markem Vlkem, advokátem se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov, 750 02, 2) Alena anonymizovano , anonymizovano , Sokolská 92, 783 45 Senice na Hané, 3) Ivan anonymizovano , anonymizovano , Sokolská 92, 783 45 Senice na Hané, o určení pravosti a výše přihlášených pohledávek,

takto :

I. Určuje se, že nevykonatelné pohledávky uplatněné žalobcem přihláškou č. 5 ze dne 9. 9. 2014 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 15128/2014 za dlužníky Makem anonymizovano , anonymizovano , a Alenou isir.justi ce.cz

anonymizovano , nar. 18. 10. 1957, oba trvale bytem Sokolská 92, Senice na Hané jsou po právu v celkové výši 1.350.000 Kč.

II. Žalobce a žalovaná 1) nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaná 2) a žalovaný 3) jsou povinni společně nerozdílně zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 27.755 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Renaty Dobývalové, advokátky.

IV. Žalovaná 2) a žalovaný 3) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit ČR na účet č. 3703-4123761/0710, VS 3142432214 soudní poplatek 5.000 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9. 12. 2014 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení, že jeho nevykonatelná pohledávka uplatněná přihláškou č. 5 ve výši 1.350.000 Kč tak, jak je specifikováno v žalobním petitu je po právu. Na přezkumném jednání 13. 11. 2004 byla pohledávka insolvenčním správcem popřena ve výši 600.000 Kč a dlužníky v celé výši 1.350.000 Kč. Pohledávku č. 1 uplatnil žalobce ve výši 940.000 Kč, tato byla insolvenčním správcem-žalovanou 1) popřena ve výši 600.000 Kč s odůvodněním, že žalobce uzavřel s žalovaným 3) kupní smlouvu na kombajn Class Mega 208 se společností T Agro za cenu 600.000 Kč, ze které vyplývá, že kupní cena byla uhrazena společnosti T Agro, ale že kombajn byl převeden na žalobce i na dopravním inspektorátu. Žalovanými 2), 3) byla pohledávka popřená, v její celkové výši s odůvodněním, že v dané věci vystupoval žalovaný 3) pouze jako zprostředkovatel, a že veškeré peněžní prostředky předal panu Navrátilovi a panu Pavlicovi, a že se stal obětí podvodu. Na nákup dvou kombajnů Class Mega 208 a Class Mega 240 žalobce předal postupně žalovanému 3) částku 940.000 Kč. Žalobce vždy jednal s žalovaným 3), nikoliv s osobami, které žalovaný 3) uvádí, a kterým dle jeho tvrzení žalovaný 3) předal žalobcem složené zálohy. Žalovaný 3) vždy vystupoval sám za sebe, nikoliv jako zprostředkovatel, což vyplývá ze všech dokumentů uzavřených mezi žalobcem a žalovaným 3). Pokud jde o popření částky 600.000 Kč žalovanou 1), žalobce vždy jednal s žalovaným 3) a pokud žalovaná č. 1) popřela částku 600.000 Kč, žalobce uvádí, že k faktickému předání kombajnu Class Mega 208 žalobci žalovaným 3) nebo společnosti T Agro s.r.o. nikdy nedošlo. Dále žalobce uplatnil pohledávku č. 2 ve výši 120.000 Kč, která byla zcela popřena pouze žalovanými 2), 3) s odůvodněním, že ve věci vystupoval žalovaný 3) pouze jako zprostředkovatel, a že peněžní prostředky předal panu Navrátilovi panu Pavlicovi a stal se obětí podvodu. Žalobce i v této věci uzavřel se žalovaným 3) smlouvu, jejímž předmětem byla koupě

ICM R

traktoru Zetor s nakladačem, nikoliv s uvedenými osobami, jak tvrdil žalovaný 3). Byl to žalovaný 3), kdo uzavřel kupní smlouvou a současně od žalobce v den podpisu převzal zálohu na kupní cenu ve výši 120.000 Kč. K předání traktoru ani k vrácení bezdůvodného obohacení žalovaným 3) nedošlo, má žalobce za to, že pohledávka č. 2 ve výši 120.000 Kč je důvodná. Dále uplatnil žalobce pohledávku č. 3 ve výši 290.000 Kč, která byla popřena pouze žalovanými 2), 3) v celkové výši, opět z důvodu, že žalovaný 3) vystupoval pouze jako zprostředkovatel a peníze předal panu Navrátilovi a Pavlicovi a stal se obětí podvodu. Žalobce 20. 11. 2013 s žalovaným 3) uzavřel smlouvu, jejímž předmětem byla koupě traktoru JOHN DEER, nikoliv s osobami, jak tvrdil žalovaný 3), tedy s panem Navrátilem a Pavlicou a žalobce argument žalovaného, že v dané věci vystupoval pouze jako zprostředkovatel považuje za bezpředmětný. Byl to právě žalovaný 3), kdo uzavřel uvedenou smlouvu, současně od žalobce převzal 290.000 Kč v den podpisu smlouvy 20. 11. 2013 a jde o závazek žalovaného 3). K předání traktoru ani k vrácení bezdůvodného obohacení žalovaným 3) ve výši 290.000 Kč nedošlo. Proto pohledávka 3 ve výši 290.000 Kč je důvodná. Žalobce doplnil argumentaci podáním z 29. 4. 2016 a uvedl k pohledávce č. 1, že k faktickému předání kombajnu Class Mega 208 žalobci žalovaným 3) nebo společnosti T Agro nikdy nedošlo a z důvodu popření této pohledávky žalovanou 1) ve výši 600.000 Kč a žalovanými 2), 3) v plném rozsahu učinil dotaz na společnost T Agro s.r.o., zda v minulosti zaměstnávala či měla jiný vztah s žalovaným 3). Žalobci bylo odpovězeno od právního zástupce této společnosti, že společnost T Agro nikdy nebyla vlastníkem stroje Class Mega 208 a předložené dokumenty lze označit jako za falzifikáty. Pokud žalovaný 3) předložil smlouvy s dohodou o předkupním právu z 28. 10. 2013, jejímž předmětem byl kombajn Class Mega 208 a traktor Zetor, čímž žalovaný 3) dokládal, že je vlastníkem tohoto stroje, kdy jako prodávající měl vystupovat soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider a žalovaný 3) jako kupující, tak soudní exekutor k dotazu žalobce uvedl, že nikdy neuzavřel žádnou kupní smlouvu s žalovaným 3), a že jde nepochybně o falzifikát. Žalobce tedy na základě všech skutečností dospěl k podezření, že v dané věci zemědělské stroje nikdy ve skutečnosti neexistovaly a odkazuje na potvrzení Městského úřadu v Litovli, ze kterého vyplývá, že žalovaný 3) nikdy nevlastnil a nevlastní žádné zemědělské stroje. Je tedy zřejmé, že jde o osobní závazek žalovaného 3), který vždy vystupoval sám za sebe, nikoliv jako zprostředkovatel, od žalobce převzal zálohy na kupní ceny, což žalovaný 3) nepopřel. Pokud jde o pohledávku č. 2 uplatněnou ve výši 120.000 Kč, která byla žalovaným 3) popřena, je to právě žalovaný 3), kdo uzavřel kupní smlouvu 28. 10. 2013, převzal zálohu 120.000 Kč. Pokud jde o pohledávku č. 3 ve výši 290.000 Kč, žalobce uzavřel se žalovaným 20. 11. 2013 kupní smlouvou ohledně traktoru JOHN DEER a byl to žalovaný 3), kdo uzavřel smlouvu 20. 11. 2013, převzal zálohu na kupní cenu a jde o závazek žalovaného 3). Dále žalobce vznesl dotaz k Exekutorské komoře o působení exekutora JUDr. Ivana Krejčíka, a to zejména z důvodu, že žalobci byly žalovaným 3) předkládány různé listiny, které měl tento exekutor vystavovat a jež měly žalobce utvrzovat o v takových listinách obsažených skutečnostech, např. o vlastnictví strojů žalovaným 3). Ze sdělení Exekutorské komory vyplynulo, že bylo využito fiktivního jména soudního exekutora uváděného ve vzorech razítek, užívaných při činnostech exekutorů.

Žalovaná 1) se k žalobě vyjádřila a uvedla, že z dílčí pohledávky č. 1 popřela 600.000 Kč z důvodu, že žalobce uzavřel kupní smlouvu na kombajn Class Mega 208 se

ICM R

společnosti T Agro za cenu 600.000 Kč. Tuto koupi zprostředkoval žalovaný 3) a ve smlouvě je uvedeno, že kupní cena byla společností T Agro CZ uhrazena a kombajn byl převeden na žalobce. Dne 11. 11. 2013 byla mezi společností T Agro jako prodávajícím a žalobce jako kupujícím uzavřena smlouva kupní, kupní cena byla dohodnuta na částku 600.000 Kč. Pokud žalovaný 3) dostal kupní cenu postupně ve splátkách žalovaný 3) vystupoval vždy jako zprostředkovatel, Kupní cena tedy byla uhrazena prodávajícímu, jak vyplývá z kupní smlouvy v odst. 2 článek IV, kdy prodávající potvrzuje, že cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy. Následně na žalobce byl předmět koupě převeden a k tomu by nedošlo, pokud by nebyla zaplacena kupní cena. Žalovaný 3) smlouvu o prodeji kombajnu Class Mega 208 s žalobcem neuzavřel, ani se bezdůvodně neobohatil.

Žalovaná 2) a žalovaný 3) se k žalobě vyjádřili podáním z 20. 11. 2015. Žalovaní popřeli pohledávku č. 1 ve výši 940.000 Kč, pohledávku č. 2 ve výši 120.000 Kč a pohledávku č. 3 ve výši 290.000 Kč, když žalovaný 3) vystupoval pouze jako zprostředkovatel a všechny prostředky, které dostal od žalobce, předal panu Navrátilovi a Pavlicovi a stal se obětí podvodu. Žalovaný 3) nikdy neuzavřel s žalobcem žádnou kupní smlouvu, kde by vystupoval na straně prodávajícího. Žalovaný 3) nebyl vlastníkem v žalobě uvedených předmětů koupě, kombajnu Class Mega 208, kombajnu Class Mega 240, traktoru Zetor s nakladačem JOHN DEER. Žalovaný 3) vystupoval vždy jako zprostředkovatel. Žalovaný 3) jako zprostředkovatel dostal od žalobce několik splátek, které měly sloučit na úhradu kupních cen jednotlivých zemědělských strojů, konkrétně se jednalo o částku 1.350.000 Kč. Tuto částku žalovaný 3) vždy postupně rovnou předal panu Navrátilovi a panu Pavlicovi, kteří vystupovali za společnost T Agro jako za prodávajícího. Žalovaný 3) se bezdůvodně neobohatil a jednotlivé předměty koupě neměl ve své dispozici, ani ve vlastnictví. Žalobcem jako kupujícím byla společnosti T Agro CZ, tj. prodávajícímu uhrazena kupní cena Žalovaní doklad o faktickém předání předmětu koupě nemají. Žalovaní žádnou smlouvu o prodeji strojů, kdy by byli jednou ze stran smlouvy o prodeji neuzavřeli, ani se neobohatili. Žalobce tedy nemá právní důvod k tomu, aby po insolvenčních dlužnicích požadoval částku 1.350.000 Kč. Žalovaný 3) se stal obětí podvodu, vždy vystupoval jako zprostředkovatel, nikdy nevlastnil předmětné stroje, neuzavřel žádnou kupní smlouvou, kde by vystupoval jako prodávající, pouze zprostředkoval prodej strojů. Veškeré finanční prostředky, které žalovaný 3) od žalobce převzal, vždy předal panu Navrátilovi nebo Pavlicovi, kteří vystupovali na straně prodávajícího, a to za společnost T Agro CZ.

Dále žalovaný 3) u jednání soudu uvedl, že pokud tvrdí, že vždy vystupoval jako zprostředkovatel, tak s nikým zprostředkovatelskou smlouvu ústní či písemnou neměl. Jako zprostředkovatel, pokud používá tento výraz, vždy jednal sám za sebe. K tvrzení, že veškeré finanční prostředky, které převzal od žalobce v rozsahu 1.350.000 Kč předal firmě T Argro, za kterou jednal pan Navrátil a pan Pavlica dokládá 23 kusů příjmových dokladů. Žalovaný 3) dále uvedl, že nevěděl, že pan Pavlica a Navrátil jsou falešná jména a od těchto dostával veškeré doklady.

ICM R

Soud zjistil:

Seznamem přihlášených pohledávek, že přezkumné jednání se konalo 13. 11. 2014. Celkem žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 1.350.000 Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 940.000 Kč, kdy věřitel s dlužníkem uzavřel smlouvu, jejímž předmětem byla koupě kombajnu Class Mega 208 a Class Mega 240, dále pohledávku č. 2 ve výši 120.000 Kč, kdy předmětem koupě byl Zetor, pohledávku č 3 ve výši 290.000 Kč, kdy předmětem koupě, byl traktor JOHN DEER. Dlužníci popřeli částku 1.350.000 Kč, žalovaná 1) z pohledávky č. 1 ve výši 940.000 Kč popřela částku 600.000 Kč v souvislosti s prodejem traktoru Class Mega 208.

Z přihlášky pohledávky, že žalobce jako věřitel uplatnil v insolvenčním řízení dlužníků celkem 1.350.000 Kč z titulu uplatněné pohledávky č. 1 ve výši 940.000 Kč, pohledávky č. 2 ve výši 120.000 Kč a pohledávky č. 3 ve výši 290.000 Kč. Všechny pohledávky byly přihlášeny jako nevykonatelné, nezajištěné. Pohledávka č. 1 byla splatná od 11. 11. 2003, pohledávka č. 2 splatná od 28. 10. 2013 a pohledávka č. 3 splatná od 20. 11. 2013.

Smlouvou ze dne 7. 11. 2013, že tato byla uzavřena jako smlouva kupní, koupě kombajnu Class Mega 240, prodávající převzal zálohu 150.000 Kč, prodejní cena kombajnu smluvní strany dohodly na 300.000 Kč. Jako prodávající je zde uveden žalovaný 3) a jako kupující žalobce.

Smlouvu, uzavřenou kupní smlouvou o prodeji kombajnu Class Mega 240, prodávající je zde označen žalovaný 3), odebral zálohu v hodnotě 160.000 Kč, prodejní cena kombajnu smluvní strany dohodly na 300.000 Kč. Prodávající žalovaný 3) zde uvedl, že kombajn bude přepraven prodávajícím do státní hranice Polska na náklady prodávajícího. Kombajn bude dodán do konce října 2013. Jako prodávající je zde podepsán žalovaný 3), kupující, žalobce.

Kupní smlouvou z 11. 11. 2013, že tato byla uzavřena po koupi kombajnu Class Mega 208 a Class Mega 240, prodávající žalovaný 3) odebral zálohu, a to v hodnotě 550.000 Kč. Prodávající se zavázal stroje dodat kupujícímu do 25. 11. 2013 na vlastní náklady. Prodávající je zde označen číslem občanského průkazu adresou Senice na Hané, podpis anonymizovano .

Smlouvou z 28. 10. 2013 uzavřenou-koupě traktor Zetoru PR s nakladačem prodávající převzal zálohu v hodnotě 120.000 Kč. Jako prodávající je zde označen žalovaný 3), jako kupující žalobce.

Smlouvou z 20. 11. 2013 uzavřenou-kupní smlouva koupě traktoru JOHN DEER, smlouva byla uzavřena na částku 500.000 Kč. Dne 20. 11. 2013 prodávající převzal zálohu v hodnotě 290.000 Kč. Jako prodávající je zde uveden žalovaný 3), jako kupující žalobce.

Smlouvou z 24. 10. 2013 uzavřenou kupní smlouva koupě kombajnu Class Mega, že kupující, správně prodávající převzal zálohu v hodnotě 80.000 Kč, prodejní cena

ICM R

kombajnu byla sjednána na částku 300.000 Kč. Smluvní strany se dohodly, že kombajn bude přepraven prodávajícím do státní hranice na jeho náklady do konce října 2013. Jako prodávající žalovaných 3), kupující žalobce.

Kupní smlouvou uzavřenou podle § 587 a následcích občanského zákoníku z 11. 11. 2013, že jako prodávající je zde označena společnost T-Agro CZ zastoupena Jiřím Soukupem a jako kupující žalobce. V čl. I bod 1 je prohlášení prodávajícího, že na základě leasingové smlouvy je vlastníkem traktoru kombajn Class Mega 208, v čl. IV kupní cena byla sjednána částkou 600.000 Kč a dle čl. IV bod 2 prodávající potvrdil, že cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu smlouvy. Na této kupní smlouvě za prodávajícího je razítko T Agro CZ s.r.o. Březina, je zde podpis kupujícího-nečitelný.

Osvědčením o registraci vozidla kombajn Class Mega 208 registrován na žalobce (předloženo žalovaným 3).

Kupními smlouvami s dohodou o předkupním právu, kterou uzavřel Mgr. Dušan Šnaider jako prodávající a Ivan anonymizovano , žalovaný 3) jako kupující, že dle obsahu této kupní smlouvy prodávající prohlásil, že je výlučným vlastníkem kombajn Class Mega 208 a traktoru Zetor, kdy prodávající hodlá předmět koupě prodat kupujícímu ( žalovanému 3). Dle bodu 2.2.2 smlouvy prodávající se zavázal předat předmět koupě prodat kupujícímu a kupující se zavázal převzetím předmětu koupě a prodat zaplatit zálohu 80.000 Kč a 120.000 Kč. Tyto kupní smlouvy byly uzavřeny v Praze 28. 10. 2013 za prodávajícího je zde razítko soudní exekutor Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider a za kupujícího anonymizovano Ivan (předloženo žalovaným 3).

E-mailovou korespondenci předmět žádost ve smyslu § 5 odst. 6 zákona č. 56/2001 sděluje, referát Odbor dopravy a živnostenský úřad, že dle registru vozidel ORP Tišnov není žádný záznam o vlastnictví či provozování vozidel Class Mega 208 žalobcem.

E-mailovou korespondenci z 25. 4. 2016 odesláno JUDr. Karel Maláska, že tento v zastoupení společnosti T Agro CZ sdělil, že společnost T Agro CZ nejsou známy osoby Jiří Soukup, p. Návratil, Pavlica, p. anonymizovano a společnost T Agro CZ s nimi neměla v minulosti jakýkoliv vztah, dále bylo sděleno, že společnost T Agro CZ nikdy nebyla vlastníkem uváděného zemědělského stroje kombajn Class Mega 208.

Sdělením Mgr. Dušana Šnaidera exekutorský úřad Praha-západ z 30. 3. 2016, že tento exekutor sdělil, že nikdy neuzavřel žádnou kupní nebo jiné smlouvy s panem anonymizovano anonymizovano . Současně sdělil, že v průběhu provádění exekuce nebyla nikdy do soupisu movitých věcí zahrnutá žádná zemědělská technika. Pokud kupní nebo jiné smlouvy existují, jedná se zcela zjevně o falzifikáty.

Sdělením Exekutorské komory České republiky ze 4. 4. 2016, že soudní exekutor JUDr. Ivan Krejčík je fiktivní osoba, která je uvedena na vzorech razítka, pečetidel a označení exekutorského úřadu. Tyto vzory jsou volně dostupné, nebo jsou součástí přílohy č. 1 k exekučnímu řádu. Nejedná se tedy o skutečného soudního exekutora zapsaného v seznamu soudních exekutorů. Pokud existuje informace, že by někdo zneužil

ICM R

toto jméno k falešnému výkonu exekuční činnosti, mohlo by se jednat o možné spáchání trestné činnosti.

Žalovaným 3) předloženými příjmovými doklady v počtu 23 kusů, že je zde vždy uveden buď Miroslav Navrátil, Agro Tišnov, Pavlica Zdeněk, dále Ivan Krejčík soudní exekutor.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 15128/2014 probíhá insolvenční řízení dlužníků-žalovaných 2), 3), a že žalovaná 1) byla ustanovena insolvenční správkyní.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků, jak bylo prokázáno, přezkumné jednání se konalo 13. 11. 2014. Na tomto přezkumném jednání žalovaná 1) popřela z celkem přihlášené částky 1.350.000 Kč částku 600.000 Kč odpovídající kupní ceně za kombajn Claas Mega 208 a žalovaní 2), 3) popřeli pohledávky přihlášeného věřitele v celém rozsahu. Žalobce podal předmětnou žalobu u příslušného soudu dne 9. 12. 2014, tedy včas dle § 198 odst. 1 IZ, a to proti žalované 1) jako insolvenční správkyni a žalovaným 2), 3) dlužníkům, kteří popřeli žalobcem přihlášené pohledávky.

Po provedeném a zhodnoceném důkazním řízení soud zjistil, že žalobce se žalovaným uzavřel písemné smlouvy kupní ohledně prodeje zemědělských strojů kombajn Class Mega 240, Class Mega 208, traktor Zetor a traktor JOHN DEER, když postupně na zálohách dle smluv, které byly uzavřeny žalovaným 3) jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím, žalovaný 3) převzal částku 1.350.000 Kč. Žalobce žádný z předmětných zemědělských strojů neobdržel a nebyla mu vrácena ani žádná částka předaná jako záloha na kupní cenu. Žalovaný 3) nebyl vlastníkem žádného z předmětných zemědělských strojů. Žalovaný 3) vystupoval při uzavření písemných smluv o koupi jako prodávající a pokud tvrdil, že vystupoval jako zprostředkovatel, pak upřesnil, že nebyl nikým zmocněn jako zprostředkovatel, jen používal výraz zprostředkovatel.

Po právní stránce pak lze uzavřít, že na straně žalovaného 3) došlo k bezdůvodnému obohacení, pokud postupně na zálohách převzal částku 1.350.000 Kč a to v období říjen až listopad 2013, za situace, kdy nebylo tvrzeno ani prokázáno ze strany žalovaného 3), že byl vlastníkem předmětných zemědělských strojů.

Podle § 451 odst. 2 občanského zákoníku v dříve platném znění bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního úkonu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

V daném případě má soud za to, že jsou naplněny podmínky shora citovaného zákonného ustanovení, kdy žalovaný 3) přijal částku 1.350.000 Kč bez právního důvodu.

Pokud jde o popěrný úkon ze strany žalované 1) co do částky 600.000 Kč za nákup traktoru Class Mega 208, když žalovaná 1) zejména odkazovala na kupní smlouvu

ICM R

uzavřenou mezi společností T Agro CZ, která byla zastoupena zástupcem Jiřím Soukupem a mezi žalovaným 3) 11. 11. 2013, pak je třeba zdůraznit, že tuto kupní smlouvu předložil žalobci sám žalovaný 3) a jak vyplynulo ze zprávy JUDr. Karla Maláska, advokátka, zastupující společnost T Agro CZ této společnost osoby jménem Jiří Soukup, pan Navrátil, Pavlica ani žalovaný 3) pan anonymizovano nejsou známy a v minulosti tato společnost k těmto osobám neměla žádný právní vztah, ani je nezaměstnávala. Dále JUDr. Karel Maláska uvedl, že společnost T Agro s.r.o. nebyla nikdy vlastníkem zemědělského stroje kombajn Class Mega 208. Lze tedy shrnout, že kupní smlouva z 11. 11. 2013 je falzifikátem. Proto nelze dojít k závěru, že by žalobce se stal vlastníkem stroje kombajn Class Mega 208, a že by jím byla zaplacena kupní cena společnosti T Agro CZ 600.000 Kč tak, jak je uvedeno v bodě IV této smlouvy. Navíc pokud žalovaná 1) argumentovala tím, že v osvědčení o registru vozidel je jako vlastník zapsán žalobce, rovněž je třeba odkázat na zprávu poskytnutou právnímu zástupci žalobce, žádost ve smyslu § 5 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., kdy společnost T Agro CZ ani žalobce není registrován jako provozovatel či vlastník tohoto zemědělského stroje.

Pak je tedy třeba uzavřít, že žalobce se nestal vlastníkem tohoto zemědělského stroje, ani není zapsán jako provozovatel v registru motorových vozidel a pokud zaplatil za tento stroj částku 600.000 Kč tak, jak tvrdil žalovaný 3), jeho prostřednictvím panu Navrátilovi a Pavlicovi a firmě T Agro je třeba uvést, že tyto finanční prostředky obdržel žalovaný 3) a je povinen je vydat. Žalovaný 3) připustil, že pan Navrátil a Pavlica byly smyšlené osoby a netušil, že tyto, označeny tímto jménem neexistují. Dále pokud žalovaný 3) doložil do spisu příjmové doklady, jako příjemce je zde uveden buď pan Pavlica a Navrátil (smyšlené osoby) nebo společnost T Agro, popřípadě notář Krejčík, jak bylo zjištěno, společnost T Agro nikdy nevlastnila zemědělský stroj kombajn Class Mega 208, proto nemohla vydat potvrzení, že přijala kupní cenu. Pan Pavlica a Navrátil byly osoby smyšlené a jak bylo zjištěno zprávou Exekutorské komory soudní exekutor JUDr. Ivan Krejčík je fiktivní osoba, která je uváděna pouze na vzorech razítek, pečetidel a označení Exekutorského úřadu s tím, že tyto vzory jsou volně dostupné a nejedná se o skutečného soudního exekutora zapsaného v seznamu soudních exekutorů. Pokud někdo zneužil jeho jména k falešnému k výkonu exekutorské činnosti, jedná se o spáchání trestné činnosti. Soud má tedy za to, že žalovaným 3) předložené příjmové doklady, kterými chtěl prokázat, že finanční prostředky v částce 1.350.000 Kč, které získal postupně jako zálohy na zakoupení zemědělských strojů předal jsou falešné, falzifikáty, naplňující charakter podvodného jednání. Dále pokud žalovaný 3) doložil do spisu kupní smlouvu s dohodou o předkupním právu, která byla uzavřena mezi Dušanem Šnaiderem soudním exekutorem a žalovaným 3), jejímž předmětem měl být kombajn Claas Mega 208 a traktor Zetor, pak i tyto kupní smlouvy jsou falzifikátem naplňujícím podvodné jednání, když zprávou Mgr. Dušana Šnaidera bylo zjištěno, že soudní exekutor nikdy neuzavřel žádné kupní nebo jiné smlouvy s anonymizovano anonymizovano a nikdy v minulosti v rámci exekučního řízení nebyla do soupisu movitých věcí zahrnuta žádná technika (tedy kombajn Class Mega 208 a traktor Zetor) s tím, že jsou-li takové smlouvy předkládány, jedná se zcela zřejmě o falzifikáty.

Za situace, že žalovaný 3) ve vztahu k žalobci vystupoval jako prodávající a bylo prokázáno, že tento, tedy žalovaný 3) nebyl nikdy vlastníkem žádného zemědělského stroje tak, jak vyplynulo ze zprávy MÚ v Litovli odbor dopravy a žalovaný 3) postupně od

ICM R

žalobce převzal v zálohách celkem 1.350.000 Kč je zřejmé, že na straně žalovaného 3) došlo k bezdůvodnému obohacení, tedy k přijetí plnění bez právního důvodu.

Pokud žalovaný 3) se bránil tím, že on sám se stal obětí podvodu ze strany pana Navrátila a Pavlici, tato skutečnost nemůže být zohledněna k tíži žalobce. Žalobce vždy jednal a finanční prostředky předával přímo žalovanému 3), s kterým byl ve smluvním vztahu, a proto uplatněná pohledávka vůči žalovanému 3) je zcela důvodná. Navíc je třeba uvést, že žádný ze zemědělských strojů ve skutečnosti fakticky neexistoval a pokud žalovaný 3) byl v kontaktu s osobami, které označoval jako pan Navrátil a Pavlica, je věcí žalovaného 3), aby své případné nároky z tvrzeného podvodného jednání ze strany těchto osob požadoval a uplatňoval vůči těmto dalším třetím osobám.

Z důvodů výše uvedených pak soud posoudil popěrný úkon ze strany žalované 1) ohledně pohledávky č. 1, co do výše 600.000 Kč a ze strany žalovaných 2) a 3) v celém rozsahu, co do pravosti pohledávek 1, 2, 3 v rozsahu 1.350.000 Kč za nedůvodný a žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanou 1) bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití § 202 odst. 1 věta prvá IZ, kdy v řízení úspěšný žalobce nemá proti žalované 1) jako insolvenční správkyni právo na náhradu nákladů řízení.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanými 2) a 3) bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití ustanovení § 202 odst. 1 věta druhá IZ. Žalobce byl v řízení úspěšný, proto má právo na náhradu nákladů řízení v celém rozsahu. Náhrada nákladů řízení přiznána v tomto sporu vůči dlužníkům se pokládá za přihlášenou pohledávku podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Náklady řízení žalobce sestávají z odměny za právní zastoupení ve výši 3.100 Kč za 1 úkon právní služby, a to podle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhlášky č. 177/96 Sb. Právní zástupce žalobce učinil 5 úkonů právní služby, to je příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, jednání 2. 3. 2016, doplnění žaloby a jednání 7. 9. 2016. Pak má právní zástupce žalobce nárok na odměnu ve výši 15.500 Kč. Za každý úkon právní služby náleží režijní paušál á 300 Kč dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky, tedy částka 1.500 Kč. Právní zástupce žalobce účtoval cestovné ve správné výši 5.938 Kč, celkem 22.938 Kč. Z toho náleží dle § 137 odst. 3 o. s. ř. 21 % DPH, tedy částka 4.817 Kč. Celkem náklady řízení ve výši 27.755 Kč jsou žalovaná 2) a žalovaný 3) povinni zaplatit společně a nerozdílně ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř. k rukám právního zástupce žalobce dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci č. j.-41 ze dne 5. 10. 2015 byl žalobce osvobozen od placení soudních poplatků. Dle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. platí, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů

ICM R

řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Soud proto uložil žalovaným 2) a 3) zaplatit České republice na uvedený účet soudní poplatek ve výši 5.000 Kč dle položky 13 odst. 1 písm. a) sazebníku ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 14. 9. 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Markéta Chrudinová samosoudkyně

ICM R