31 ICm 4317/2014
Jednací číslo: 31 ICm 4317/2014-21 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 27502/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

R OZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o., IČO 26758733, se sídlem Na Zlaté Stezce 1075, 263 01 Dobříš, zastoupeného JUDr. Jiřinou Lužovou, advokátkou se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) JUDr. Viliam Vidovič, se sídlem Pod Letištěm 927/32, 770 10 Olomouc, insolvenční správce dlužníka JOSTA VSETÍN, s. r. o., IČO 47674385, se sídlem ul. 4. května 119, 755 01 Vsetín, 2) JOSTA VSETÍN, s. r. o., IČO 47674385, se sídlem ul. 4. května 119, 755 01 Vsetín, o určení,

takto:

I. Určuje se, že přihlášená pohledávka č. 128 v popřené výši 1.312.135,73 Kč věřitele C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o., se sídlem Na Zlaté Stezce 1075, Dobříš, PSČ 263 01, IČO 26758733 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. 31 INS 27502/2013 je řádná a oprávněná.

II. Žalobce a žalovaný 1) nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 13.228 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Jiřiny Lužové, advokátky.

Odův o d ně ní:

Žalobce podal dne 10. 12. 2014 u příslušného soudu žalobu, dle které se domáhal určení pravosti přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení tak, jak specifikoval v žalobním petitu. Žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení jako věřitel přihlásil dne 15. 9. 2014 přihláškou č. 128 svoji pohledávku v celkové výši 2.867.610,22 Kč, která sestává ze tří dílčích pohledávek. Při přezkumném jednání dne 13. 11. 2014 žalovaný 1) (insolvenční správce) i žalovaný 2) (dlužník) částečně popřeli tuto pohledávku co do výše 1.312.135,73 Kč. Popření bylo odůvodněno tak, že žalobce neprokázal existenci práva na zaplacení jistiny pohledávky ve výši 1.287.670 Kč a úroku z prodlení ve výši 24.465,73 Kč. Vyrozumění o popření žalobce obdržel dne 26. 11. 2014. Ke vzniku pohledávky žalobce uvedl, že na základě objednávky a kupní smlouvy dodal dlužníkovi vzduchotechnické jednotky specifikované v dodacích listech ze dne 30. 5. 2013, které jsou přiloženy k žalobě. V článku č. 3 předmětné kupní smlouvy byla sjednána kupní cena ve výši 2.103.142 Kč bez DPH. Dále bylo ujednáno, že pokud dlužník dodrží platební podmínky, poskytne mu žalobce slevu. Při včasné úhradě by tak dlužník zaplatil částku 1.038.952 Kč bez DPH. Zároveň byl sjednán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Na dodané zboží žalobce vystavil dlužníkovi fakturu č. 1130519 na částku 1.276.492 Kč vč. DPH se splatností dne 30. 7. 2013. Částka odpovídající kupní ceně zboží dle této faktury spolu s příslušenstvím byla přihlášena do insolvenčního řízení jako dílčí pohledávky č. 1 a byla na přezkumném jednání uznána. Jelikož dlužník nezaplatil kupní cenu zboží včas, žalobce doúčtoval poskytnuté slevy a vyzval dlužníka, aby zaplatil i zbytek kupní ceny ve výši 1.287.670 Kč vč. DPH. Tuto částku spolu s úrokem z prodlení ve výši 24.465,73 Kč přihlásil žalobce do insolvenčního řízení jako dílčí pohledávku č. 3, jež byla insolvenčním správcem i dlužníkem popřena. Nad rámec uvedeného žalobce sdělil, že pohledávky vzniklé tímto způsobem doúčtované obchodní slevy opakovaně přihlašoval do insolvenčních řízení, přičemž ve všech případech byly uznány. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud v intencích jeho návrhu určil, že předmětná pohledávka je řádná a oprávněná.

Žalovaní se k žalobě přes výzvu soudu nijak nevyjádřili.

ICM R

Soud rozhodl ve věci podle § 115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Z přihlášky pohledávky č. P128 soud zjistil, že tato byla doručena soudu dne 15. 9. 2014. Celková výše přihlášených pohledávek činila 2.867.610,22 Kč. Dílčí pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 1.490.411,13 Kč z titulu nezaplacené ceny dle kupní smlouvy č. 1130519 za dodané zboží dle dodacích listů č. 1-8 ze dne 30. 5. 2013. Cena dle faktury č. 1130519 splatné dne 30. 7. 2013 činí 1.248.974 Kč, smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně činí 241.437,13 Kč. Při stanovení výše pohledávky byla zohledněna částečná úhrada ve výši 17.492 Kč a započtení částky 10.026 Kč. Dílčí pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 65.063,36 Kč z titulu nezaplacené ceny servisu rekuperátoru. Cena dle faktury č. 1140118 činí 60.500 Kč, zákonný úrok z prodlení činí 4.563,36 Kč. Dílčí pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 1.312.135,73 Kč z titulu doúčtování poskytnutých obchodních slev dle kupní smlouvy č. 1130519 po neuhrazení faktury č. 1130519. Na zaplacení částky 1.287.670 Kč byla vydána faktura č. 2140251 splatná dne 11. 7. 2014, smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně činí 24.465,73 Kč.

Z vyrozumění insolvenčního správce JUDr. Viliama Vidoviče o popření přihlášené pohledávky soud zjistil, že bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 3. 12. 2014.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem ze dne 11. 4. 2013, číslo objednávky NOM130319, zákaznické číslo PT130467, soud zjistil, že žalobce se zavázal dodat dlužníkovi klimatizační jednotky a tyto dopravit do Pardubic do areálu stavby, na níž dlužník působil. Celková cena jednotek bez DPH byla stanovena na 2.103.142 Kč. Vedle toho byla sjednána obchodní sleva ve výši 1.009.508 Kč a sleva za vlastní projekt ve výši 54.682 Kč. Celková cena zboží po slevách bez DPH byla stanovena na 1.038.952 Kč. Cena dopravy zboží z Dobříše do Pardubic byla sjednána na 16.000 Kč. Celková cena zboží a dopravy vč. DPH po započítání slevy a po zaokrouhlení byla stanovena na 1.276.492 Kč. V bodě č. 8 kupní smlouvy byly sjednány platební podmínky následovně: Úhrada kupní ceny bude provedena na základě faktury vystavené po dodání zboží, avšak nejdéle do 15 dnů od avíza ukončení výroby. Konečná faktura má stanovenou splatnost do 60 dní od jejího vystavení. Sleva z kupní ceny platí za předpokladu úhrady plateb ve sjednaných termínech. Smluvní úrok z prodlení činí 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení a je splatný do 15 dnů od uplatnění nároku.

Z faktury č. 1130519, kterou vystavil žalobce dlužníkovi soud zjistil, že tato byla vystavena dne 31. 5. 2013 a její splatnost byla stanovena na den 30. 7. 2013. Ve faktuře je uvedené číslo objednávky NOM130319 a zákaznické číslo PT130467. Za dodané zboží specifikované ve faktuře a dopravu byla vyúčtována částka 1.276.492 Kč vč. DPH.

ICM R

Z dodacích listů č. 1 až 8 soud zjistil, že je na všech podepsán příjemce (na č. 1 hůlkovým písmem uvedeno jméno Jirásek). Na dodacích listech je uvedena jako místo dodání Univerzita Pardubice, číslo objednávky NOM130319 a zákaznické číslo PT130467. Zboží vyjmenované v dodacích listech se shoduje se zbožím vyjmenovaným ve faktuře.

Z faktury č. 2140251, kterou vystavil žalobce dlužníkovi soud zjistil, že tato byla vystavena dne 12. 5. 2014 a její splatnost byla stanovena na den 11. 7. 2014. Ve faktuře je uvedené číslo objednávky NOM130319 a zákaznické číslo PT130467. Ve faktuře žalobce účtuje žalovanému částku 1.287.670 Kč vč. DPH jako doúčtování poskytnuté slevy z důvodu neuhrazení faktury č. 1130519, a to v souladu s čl. 8 kupní smlouvy. Z přiložené doručenky bylo zjištěno, že faktura byla dlužníkovi doručena dne 14. 5. 2014.

Seznamem přihlášených pohledávek bylo zjištěno, že přezkumné jednání se konalo dne 13. 11. 2014. Pohledávka žalobce jako věřitele č. 127, číslo přihlášky 128, v celkové výši 2.867.610,22 Kč byla zjištěna ve výši 1.555.474,49 Kč a popřena ve výši 1.312.135,73 Kč. Jako důvod popření bylo uvedeno, že věřitel neprokázal existenci práva na zaplacení pohledávky. Dlužník popřel pravost i výši celkové pohledávky ve stejném rozsahu a ze stejných důvodů jako správce.

Na základě provedeného dokazování učinil soud následující závěry o skutkovém stavu: Mezi žalobcem jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím byla uzavřena kupní smlouva. V rámci této smlouvy byl dohodnut smluvní úrok z prodlení a také sleva, která bude dlužníkovi poskytnuta za podmínky, že včas zaplatí kupní cenu. Prodávající kupujícímu dodal požadované zboží a vystavil fakturu na kupní cenu se zohledněním slevy, přičemž splatnost faktury byla stanovena dle podmínek ve smlouvě. Poté, co nebyla cena dle faktury zaplacena, adresoval žalobce dlužníkovi další fakturu, ve které doúčtoval částku odpovídající slevě, na niž dlužník kvůli opožděné platbě pozbyl nárok. Tato faktura byla dlužníkovi doručena. Žádný z žalovaných netvrdil ani neprokázal včasnou úhradu kupní ceny předmětného zboží. Uznáním přihlášené pohledávky co do výše 1.555.474,49 Kč ze strany obou žalovaných se naopak stala nespornou skutečnost, že za dodané zboží nebylo zaplaceno.

Dle § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

ICM R

Dle § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, příslušná část tohoto zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti.

Dle § 409 odst. 1 obchodního zákoníku se kupní smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Dle § 369 odst. 1 věty první obchodního zákoníku je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení její včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno, přezkumné jednání, na kterém byla popřena částečně předmětná pohledávka, se konalo dne 13. 11. 2014. Žaloba byla podána u příslušného Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, dne 10. 12. 2014, tedy včas (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona). Žaloba byla podána správně proti insolvenčnímu správci i proti dlužníkovi, kteří pohledávky žalobce popřeli.

Na základě právní kvalifikace zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že žalobce má nárok na zaplacení kupní ceny za dodané zboží, spolu z cenou za dopravu a s úrokem z prodlení. Z uvedených důvodů soud dovodil, že popěrný úkon je nedůvodný a žalobě proto vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona s tím, že v dané věci byl žalobce úspěšný a v průběhu řízení mu vznikly náklady řízení.

O náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 1) bylo rozhodnuto negativně za použití ustanovení § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Pokud jde o nárok žalobce na úhradu nákladů řízení, o tomto bylo rozhodnuto ve vztahu k žalovanému 2), který byl zavázán zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 13.228 Kč, přičemž platí ustanovení § 202 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona. Náklady řízení byly žalobci přiznány v souladu s vyhláškou č. 177/96 Sb., a to za dva úkony právní služby, přičemž odměna za jeden úkon právní služby činí dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 citované vyhlášky 3.100 Kč. Za přípravu a převzetí právního zastoupení a sepis žaloby pak náleží

ICM R

žalobci odměna ve výši 6.200 Kč. K tomu za každý úkon právní služby náleží dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky režijní paušál á 300 Kč, tedy 600 Kč. Dále má žalobce nárok na úhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Celkem tedy náklady řízení včetně DPH, jíž je právní zástupce žalobce plátcem, činí 13.228 Kč. Tyto náklady je žalovaný 2) povinen zaplatit žalobci ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 18. 11. 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R