31 ICm 4264/2013
31 ICm 4264/2013-56 (KSOS 31 INS 16284/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce CDV-3, LTD., se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 8146233, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/5, 110 00 Praha 1, proti žalované Ing. Haně Sazovské, se sídlem Vodičná 255, 739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice, insolvenční správkyni dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Čeladná 551,739 12 Čeladná, zastoupené Mgr. Ester Šamajovou, advokátkou se sídlem Havířov-Město, U Stromovky 1501/11, PSČ 736 01, o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. U r č u j e s e , že část pohledávky č. 1 žalobce za dlužníkem, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 16284/2013, která byla na přezkumném jednání popřena žalovanou co do pravosti a výše, platně vznikla ve výši 95.454,67 Kč a je přihlášena po právu jako pohledávka nezajištěná a splatná.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 19.12.2013 došlou soudu téhož dne domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že část pohledávky č. 1 žalobce za dlužníkem Martinem Blahutem, anonymizovano , bytem Čeladná 551, 739 12 Čeladná (dále jen dlužník), přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 16284/2013, platně vznikla ve výši 95.454,67 Kč a je přihlášena po právu jako pohledávka nezajištěná a splatná. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaná jako insolvenční správkyně popřela ve věci insolvenčního řízení dlužníka přihlášenou pohledávku č. 1 žalobce jako věřitele vedeného pod č. P4 v části smluvního úroku ve výši 95.454,67 Kč. Tato částka představuje neuhrazený obchodní úrok ke dni zesplatnění a obchodní úrok účtovaný z dlužné úvěrové jistiny ode dne zesplatnění do dne předcházejícího dni úpadku dlužníka. Žalovaná pohledávku popřela z důvodu, že obchodní úrok byl při zesplatnění úvěru ke dni 23.11.2009 nahrazen smluvní pokutou a po zesplatnění má věřitel nárok pouze na zákonný úrok z prodlení. Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasil. Ke vzniku a existenci popřené pohledávky uvedl, že dne 18.07.2008 uzavřel dlužník s právním předchůdcem žalobce, společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ 25672720 (dále jen GEMB ) smlouvu o úvěru s pojištěním klienta-Konsolidace (dále jen smlouva ). Na základě této smlouvy byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 228.000,-Kč. Nárok na obchodní úrok vznikl věřiteli přímo ze smlouvy a dále ze Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí smlouvy . Obchodní úrok je dle ust. § 502 obch. zák. nárokem vyplývajícím přímo ze zákona a věřitel byl oprávněn dle ust. § 506 obch. zák. odstoupit od smlouvy a požadovat po dlužníkovi vrácení dlužné částky spolu s úroky. Věřitel má proto i po zesplatnění úvěru nárok na obchodní úrok, a to i vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení, které jsou samostatnými nároky, které jsou na sobě nezávislé. Smluvní pokuta má sankční charakter a úrok z prodlení je nárokem zákonným, kdy nárok na jeho úhradu vzniká okamžikem prodlení dlužníka. Rovněž obchodní úrok po dni zesplatnění pohledávky je rovněž nárokem zákonným, kdy výše úroku je v tomto případě smluvně sjednána.

Žalovaná v písemném procesním stanovisku uvedla, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku z titulu smlouvy , kterou dlužník uzavřel s původním věřitelem GEMB . Pohledávka byla přihlášena v celkové výši 504.008,43 Kč, z toho částka ve výši 95.454,67 Kč z titulu smluvního úroku ve výši 11,9 % od 24.11.2009 do 02.09.2013 z částky 207.038,15 Kč. Tato pohledávka byla žalovanou popřena, jelikož dle jejího názoru zesplatněním úvěru žalobci nárok na obchodní úrok zanikl. Tento je kompenzován smluvní pokutou z celkové částky všech splátek splatných po dni prohlášení úvěru za splatný a rovněž nárokem na zákonný úrok z prodlení.

Soud ve věci rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále obch. zák.) S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Soud ve věci nejprve zjišťoval, zda byly splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou zabývat.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 16284/2013-A6 ze dne 03.09.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční správkyní ustanovena žalovaná. Soud povolil řešení úpadku oddlužením.

Přihláškou vedenou pod č. P4 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 504.008,43 Kč z důvodu smlouvy o úvěru s pojištěním klienta-Konsolidace ze dne 18.07.2008. Pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 266.784,23 Kč a dále z příslušenství ve výši 237.224,20 Kč, které se sestávalo z těchto nároků: zákonný úrok z prodlení narostlý ke dni zesplatnění ve výši 31,08 Kč, zákonný úrok z prodlení z částky 269.223,75 Kč za období od 24.11.2009 (den následující po dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru) do 02.09.2013 (den předcházející dni úpadku dlužníka), kapitalizovaný na částku 77.712,55 Kč, obchodní úrok v sazbě 11,90 % p.a. ke dni zesplatnění ve výši 2.439,52 Kč, obchodní úrok v sazbě 11,90 % p.a. z částky 207.038,15 Kč za období od 24.11.2009 do 02.09.2013, kapitalizovaný na částku 59.762,41 Kč, náklady nalézacího soudního řízení ve výši 64.025,90 Kč. Pohledávka byla odůvodněna tvrzením, že dne 18.07.2008 uzavřel dlužník s právním předchůdcem věřitele společností GEMB smlouvu , na základě které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 228.000,-Kč, přičemž nedílnou součástí smlouvy byly VOP. Dlužník se zavázal vrátit peněžní prostředky formou 96 řádných měsíčních splátek ve výši 3.822,13 Kč, přičemž řádná měsíční splátka představovala platbu jistiny, úroku a pojištění. Jistina byla v souladu s článkem II. odst. 4 smlouvy úročena obchodním úrokem ve výši 11,90 % a v případě prodlení byla částka po splatnosti úročena zákonným úrokem z prodlení. Dlužník splátky sjednané ve smlouvě řádně a včas neplatil, čímž smlouvu porušil, a proto byl úvěr prohlášen za splatný v souladu s článkem 183 písm. c) VOP na základě oznámení GEMB o prohlášení úvěru ze dne 23.11.2009. Podle článku 183 písm. c) VOP a v souladu s článkem 59 VOP je banka oprávněna úročit zesplatněnou částku úrokem z prodlení, jakožto i smluveným úrokem.

Protokolem o přezkumném jednání bylo zjištěno, že předmětem přezkumného jednání bude přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů č. P1-P7. Jednotlivé pohledávky budou přezkoumány podle seznamu přihlášených pohledávek. Výsledek přezkumu bude do seznamu přihlášených pohledávek zapsán. Upravený seznam přihlášených pohledávek tvoří součást protokolu o přezkumném jednání a bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Ze seznamu přihlášených pohledávek žalobcem, číslo přihlášky 4 bylo zjištěno, že žalovaná u přezkumného jednání konaného dne 20.11.2013 popřela z celkově přihlášené pohledávky ve výši 504.008,43 Kč pohledávku č. 1.1 ve výši 95.454,67 Kč přihlášené z titulu smluvního úroku ve výši 11,9 % do 02.09.2013 z částky 207.038,15 Kč. Tato pohledávka byla popřena z důvodu, že obchodní úrok byl při zesplatnění úvěru ke dni 23.11.2009 nahrazen smluvní pokutou. Po zesplatnění má věřitel nárok na zákonný úrok z prodlení.

Vyrozumění věřitele o popření části pohledávky ve výši 95.454,67 Kč ze dne 21.11.2013 bylo žalobci jako věřiteli č. 4 doručeno dne 27.11.2013.

Po takto provedeném dokazování soud učinil závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat (zjištění úpadku dlužníka, ustanovení žalované insolvenční správkyní, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, řádné popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem, řádné vyrozumění o popření). S ohledem na skutečnost, že přezkumné jednání se konalo dne 20.11.2013 a žaloba byla soudu doručena do datové schránky dne 19.12.2013, byl rovněž učiněn závěr o včasnosti podané žaloby (§ 198 odst. 1 IZ).

Poté, co byl učiněn závěr o splnění výše uvedených předpokladů, soud dále zjišťoval aktivní legitimaci s ohledem na tvrzené právní nástupnictví žalobce.

Právní nástupnictví bylo zjištěno rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dle ust. § 524 a násl. obč. zák. ze dne 22.08.2012, seznamem postupovaných pohledávek na základě této rámcové smlouvy a oznámením o postoupení pohledávek ze dne 28.08.2012.

K prokázání sporné skutečnosti, a to zda má věřitel po zesplatnění úvěru nárok na zaplacení sjednaného úroku, soud provedl k důkazu následující listiny.

Ze smlouvy o úvěru s pojištěním klienta-Konsolidace ze dne 18.07.2008 bylo zjištěno, že GEMB (dále také banka) a dlužník jako klient se dohodli na čerpání jistiny úvěru ve výši 228.000,-Kč s datem čerpání od 18.07.2008 do 19.08.2008. Dlužník byl povinen peněžní prostředky poskytnuté podle této smlouvy vrátit bance formou řádných měsíčních splátek v celkovém počtu 96 ve výši 3.822,13 Kč. Roční úroková sazba byla stanovena 11,90 % ročně. Nedílnou součást smlouvy tvořily VOP, přičemž dlužník podpisem smlouvy potvrdil, že mu tyto podmínky byly předány a že s nimi souhlasí.

Prodlení klienta a úroky z prodlení jsou upraveny v článku 59 VOP, podle kterého je banka oprávněna účtovat klientovi úrok z prodlení z částek, s jejichž splacením je klient v prodlení, zejména pokud jde o splácení jistiny, úhrady úroků, poplatků, případně jiných peněžitých závazků vůči bance. Úroky, které nebudou ke dni jejich splatnosti řádně zaplaceny, má právo banka připisovat k částkám dříve splatným a dosud neuhrazeným a dále je pak úročit úrokem z prodlení. Banka je dále oprávněna úročit částku, o kterou klient přesáhl v případě kontokorentního úvěru stanovený úvěrový rámec, sazbou úroků z prodlení a současně požadovat smluvní úroky. Pokud z kogentních ustanovení zákona vyplývá použití zákonné sazby úroků z prodlení, banka použije příslušnou zákonnou sazbu. V ostatních případech banka použije sazbu úroků z prodlení platnou ke dni, kdy se klient dostal do prodlení; ve výši stanovené a uveřejněné bankou. Banka je oprávněna výši jí stanovované sazby úroků z prodlení v návaznosti na vývoj příslušných finančních trhů a s ohledem na svou obchodní politiku kdykoli změnit. Není-li mezi bankou a klientem dohodnuto jinak, je úrok z prodlení splatný vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce a v případě úvěru poskytnutého bankou klientovi je úrok z prodlení splatný vždy ke dni splatnosti smluvních úroků. Banka je oprávněna úroky z prodlení kdykoli vyúčtovat v plné výši za celou dobu prodlení, včetně dne poukázání dlužné částky bance.

Možnost zesplatnění úvěru je upravena v článku 183 písm. c) VOP, podle kterého je banka oprávněna prohlásit svým rozhodnutím úvěr za ihned splatný a požádat klienta o jeho předčasné splacení. Banka zašle klientovi písemné oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný s uvedením dne prohlášení okamžité splatnosti úvěru. Klient je povinen do 10 dnů po obdržení uvedeného oznámení splatit bance: (i) jistinu úvěru, (ii) úroky smluvní a úroky z prodlení narostlé ke dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru k jistině úvěru, popřípadě další částky, jež náleží bance podle smlouvy o úvěru a nebyly dosud bance uhrazeny a (iii) smluvní pokutu rovnou výši úroků a případných poplatků a dalších částek, jež by klient byl povinen platit bance po dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru v případě řádného průběhu plnění smlouvy o úvěru. Výpočet celkové peněžní částky podle bodu (i), (ii) a (iii) provede banka a tuto částku uvede v oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný. Pokud klient neuhradí celkovou peněžní částku do 10 dnů po doručení oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný klientovi, je banka oprávněna úročit tuto celkovou částku úroky z prodlení ode dne následujícího po dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru.

Skutečnost poskytnutí úvěru ve výši 228.000,-Kč byla zjištěna výpisem z úvěrového účtu, číslo výpisu 2008/1 ze dne 29.07.2008.

Skutečnost zesplatnění úvěru byla zjištěna oznámením banky o prohlášení úvěru za splatný ze dne 23.11.2009.

Po takto provedeném dokazování a po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z provedených důkazů soud učinil níže uvedená skutková zjištění.

GMBE jako věřitel a dlužník uzavřeli smlouvu , na základě které byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 228.000,-Kč, přičemž jistina úvěru byla v souladu se smlouvou úročena úrokem v sazbě 11,90 % ročně. Nedílnou součástí smlouvy jsou VOP, které v případě prodlení dlužníka opravňovaly banku zesplatnit úvěr a požadovat i po zesplatnění dohodnutý obchodní úrok ve výši 11,90 %. Dlužník se splácením úvěrové smlouvy se dostal do prodlení, banka v souladu se smlouvou prohlásila úvěr za předčasně splatný a dlužník byl povinen doplatit zůstatek úvěru i s úroky. Pohledávka z úvěrové smlouvy byla bankou převedena na žalobce smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 22.08.2012.

Výše uvedený skutkový stav byl právně posouzen dle ust. § 497 o smlouvě o úvěru, § 502 obch. zák. o úrocích z prodlení a dále dle ust. § 524 obč. zák. o postoupení pohledávky.

Pro posouzení, jaká práva a povinnosti z dohody o úrocích pro její účastníky vyplývají, je rozhodující obsah této dohody. Soud vyhodnotil dohodu o smluvených úrocích jako platné právní ujednání. Tedy mezi účastníky řízení bylo dohodnuto, že v případě prodlení dlužníka nastává splatnost všech nesplacených splátek úvěru, které se skládají jednak ze splátek úvěru, ale také i z úroků úvěru, úhrad poplatku a smluvních pokut.

Procesní obranu žalované soud vyhodnotil jako právně nedůvodnou. Smluvní pokuta či úrok z prodlení se nezapočítává na dohodnutý úrok. Soud v této souvislosti poukazuje na ust. § 506 obch. zák., dle kterého i při odstoupení od smlouvy pro nesplácení úvěru dlužníkem budou nadále účtovány jak úroky z úvěru, tak i úroky z prodlení, tzn. sankční úroky zákonné nebo ve smluvené výši. Tedy sjednání či zaplacení smluvní pokuty, i pokud je vázána na prodlení dlužníka, nevylučuje jeho povinnost platit úroky či úroky z prodlení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.06.2015

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová