31 ICm 4252/2014
Jednací číslo: 31 ICm 4252/2014-62 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 31 INS 27502/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Mart s. r. o., IČO 25510584, třída Bří Čapků 2857/4, 695 03, Hodonín, zastoupeného Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem se sídlem Lipová alej 6, 695 01, Hodonín, proti žalovaným: 1) JUDr. Viliam Vidovič, Příčná 10, 787 01, Šumperk, insolvenční správce úpadce JOSTA VSETÍN, s.r.o., IČO 47674385, Vsetín, ul. 4. května 1159, 755 01, 2) JOSTA VSETÍN, s. r. o.-v úpadku, IČO 47674385, ul. 4. května 1159, 755 01, Vsetín, o určení pravosti přihlášené pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e , že přihlášená pohledávka žalobce ve výši 71.458 Kč (dílčí pohledávka č. 3) za dlužníkem JOSTA VSETÍN, s. r. o., IČO 47674385, sídlem Vsetín, 4. května 1159, PSČ 75501, je po právu.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce podal u příslušného soudu dne 8. 12. 2014 žalobu, kdy se domáhal určení, že jeho přihlášená pohledávka ve výši 71.458 Kč je po právu tak, jak je specifikováno v žalobním petitu. Žalobce skutkově uvedl, že za úpadcem přihlásil hromadně deset dílčích pohledávek z 10 faktur za zboží, které úpadci dodal, a které mu nebylo uhrazeno. Každou fakturu doložil žalobce samostatným dodacím listem potvrzeným úpadcem a vystavenou nezaplacenou fakturou. U každé dílčí pohledávky uplatnil žalobce také zákonný úrok z prodlení, Žalovaný i úpadce popřeli při přezkumném jednání 13. 11. 2014 přihlášenou dílčí pohledávku č. 3 ve výši 71.458 Kč s odůvodněním věřitel neprokázal existenci práva na zaplacení pohledávky 71.458 Kč z faktury č. 309125702 , zákonný úrok z prodlení popřen nebyl. Dílčí pohledávka č. 3 vznikla žalobci na základě obchodní spolupráce s úpadcem, kdy žalobce dodal úpadci zboží dle jeho objednávky a úpadce zboží převzal, ale kupní cenu neuhradil. Pohledávka č. 3 je doložena dodacími listy č. DL 1237444 a DL 1237443 potvrzenými úpadcem. Skutkově žalobce doplnil žalobu podáním z 15. 12. 2015 a uvedl, že předmět plnění žalobce dodal na základě objednávek č. NOM 121065 a č. NOM 121066, které byly zaslány e-mailem žalovaným 2), jeho zaměstnancem paní Lenkou Šedlbauerovou dne 4. 10. 2012 žalobci-zaměstnanci žalobce Pavlu Jandovi. Tyto objednávky byly následně konkretizovány a to za žalovaného 2) Miroslavem Halenčákem. Potvrzení objednávky převzal a převzetí stvrdil podpisem Miroslav Halenčák za žalovaného 2) dne 17. 10. 2012. Tomuto potvrzení objednávky odpovídá i následně vystavená faktura 309125702 na částku 71.458 Kč s DPH a dodací listy DL 1237444 a DL 1237443. Převzetí plnění na dodacích listech potvrdil dopravce Jiří Svoboda, který předal předmět plnění oprávněné osobě za žalovaného 2) R. Kovalčíkovi. Z praxe mezi stranami vyplývá, že R. Kovalčík byl oprávněn a způsobilou osobou k převzetí předmětu plnění, neboť tento od žalobce převzal další jiné dodávky předmětu plnění na stejnou stavební akci, a to na základě faktur žalobce. Pokud jde o potvrzení dodacích listů R. Kovalčíkem za žalovaného 2), tak se jedná o dílčí pohledávky, které do insolvenčního řízení za úpadcem přihlásil žalobce z 10 faktur za zboží, které úpadci dodal. Dále u jednání bylo zdůrazněno, že v rámci insolvenčního řízení další uplatněné pohledávky za dodané zboží, které rovněž přebíral pan Kovalčík nebyly ze strany dlužníka popřeny. Ze strany dlužníka byla popřena pouze pohledávka č. 3, její příslušenství popřeno nebylo. K námitce žalovaného 1), že existují dva dodací listy se stejným číslem, ale jiným podpisem příjemce, tedy úpadce, kdy jednou je podepsán pan Svoboda a dále pan Kovalčík, vysvětlil žalobce, že byly vystaveny vždy dva dodací listy, podpisy Svoboda a Kovalčík jsou z důvodu, že jeden dodací list se vystavoval pro dopravce, že zboží převzal, dopravcem byl Svoboda a další dodací list byl vystaven pro příjemce, kdy za úpadce zboží přebíral R. Kovalčík. Žalobce navrhl, aby soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Žalovaný 1) se k žalobě vyjádřil a uvedl, že popírá právo na zaplacení žalované částky z důvodu, že žalobce neprokázal, že by žalovanému 2) byly dodány výrobky, jejichž kupní cena byla vyúčtována fakturou č. 309125702. Pokud jde o dodací listy, které předložil žalobce, pak žalovaný 1) uvedl, že je zde uveden odlišný odběratel od dlužníka a dále, že je zde uvedeno, že převzal Svoboda, přičemž dlužníku není známo, o jakou osobu se jedná. Pohledávku dlužník popřel, když uvedl, že dodávku zboží nepřevzal, zboží

ICM R

nebylo v jeho dispozici, o pohledávce dlužník nemá informace ani podklady. Žalovaný 1) dále uvedl, že se žalovaným 2) nemá žádný kontakt, úpadce nekomunikuje a tvrdí, že p. Kovalčíka nezná. Žalovaný 1) navrhl, aby žaloba byla zamítnuta s tím, že náklady řízení neúčtuje.

K těmto námitkám žalovaného 1) u jednání 18. 11. 2015 žalobce doplnil, že odběratel není odlišný od dlužníka, adresa jiného subjektu River Garden byla pouze místem určení, kam předmět plnění byl doručován. Osoba pan Svoboda byl dopravce, který pracoval pro žalobce a dodané zboží dlužníkovi doručil na adresu místa určení. Dodací listy za úpadce podepsal pan R. Kovalčík.

Žalovaný 2) se k žalobě nevyjádřil.

Soud zjistil:

Fakturou, daňový doklad č. 309125702, že tato byla vystavena 17. 10. 2012 dodavatel žalobce, odběratel úpadce, místo dodání River Garden Praha-Karlín, fakturovaná částka 71.458 Kč.¨

Prodej, dodací list DL 1237444, že tento byl vystaven dodavatelem-žalobcem, název akce River Garden, odběratel-adresa dle obchodního rejstříku-úpadce, místo určení-River Garden. Za žalobce podpis Ivona Bieliková a převzal 17. 10. 2012 Svoboda.

Z dodacího listu prodej-dodací list DL 1237443, že tento byl vystaven dodavatelem-žalobcem, název akce River Garden, odběratel-adresa dle obchodního rejstříku-úpadce, místo určení-River Garden. Za žalobce podpis Ivona Bieliková a převzal 17. 10. 2012 Svoboda.

Dodacím listem, prodej-dodací list DL 1237444, stejného obsahu, že tento převzal Kovalčík R. a podepsal 17. 10. 2012.

Dodacím listem, prodej-dodací list DL 1237443, stejného obsahu, že tento převzal Kovalčík R. a podepsal 17. 10. 2012.

E-mailovou zprávou od Lenky Šedlbauerové-JOSTA Vsetín s.r.o., která byla zaslána žalobci subjekt objednávka NOM 121066 a NOM 121065, že tímto bylo sděleno, že v příloze je zaslána objednávka s rámcovou smlouvou.

Objednávkou č. NOM 121065 z 4. 10. 2012, že tato byla zaslána odběratelem- úpadcem dodavateli-žalobci, touto došlo k objednání zboží na akci objednavatele, tedy úpadce V 120089.

Objednávkou č. NOM 121066 z 4. 10. 2012, že tato byla zaslána odběratelem- úpadcem dodavateli-žalobci, touto došlo k objednání zboží na akci objednavatele, tedy úpadce V 120089 z 4. 10. 2012.

ICM R

Potvrzením objednávky 1236168, že toto vystavil dodavatel, tedy žalobce a bylo adresováno odběrateli, tedy úpadci dne 3. 10. 2012, název akce River Garden, celkem včetně DPH 71.457,83 Kč.

Fakturou, daňový doklad 309125583, že tato byla vystavena 12. 10. 2012, dodavatel-žalobce, odběratel-úpadce, místo plnění River Garden, celkem fakturováno 71.376 Kč.

Dodacím listem-prodej DL 1237319, že tento byl vystaven dodavatelem- žalobcem odběrateli-úpadci, místo plnění River Garden a tento dodací list podepsal za úpadce-převzal Kovalčík 12. 10. 2012.

Fakturou, daňový doklad 309125665, že tato byla vystavena 16. 10. 2012, dodavatel-žalobce, odběratel-úpadce, místo plnění River Garden, fakturovaná částka 100.084 Kč.

Dodacím listem-prodej DL 1237405 a DL 1237406, že tyto vystavil dodavatel- žalobce odběrateli-úpadci, místo plnění River Garden, podpis převzal Svoboda 16. 10. 2012.

Dodacím listem-prodej DL 1237406 a DL 1237405, datum vystavení 16. 10. 2012, že tyto převzal a potvrdil převzetí Kovalčík 16. 10. 2012.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě probíhá insolvenční řízení dlužníka pod sp. zn. KSOS 31 INS 27502/2013, a že žalovaný 1) byl ustanoven insolvenčním správcem.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání, na kterém byla popřená dílčí pohledávka č. 3 se konalo 13. 11. 2014. Pohledávku č. 3 popřel insolvenční správce i dlužník. Žalobce podal předmětnou žalobu u příslušného soudu 8. 12. 2014, tedy včas dle § 198 insolvenčního zákona a to proti žalovaným.

Po provedeném a zhodnoceném důkazním řízení má soud za to, že nárok žalobce je důvodný. Žalobce prokázal, že pohledávka č. 3, která byla popřena insolvenčním správcem a dlužníkem, žalobci vznikla. Soud přisvědčuje žalobci, že uplatňoval v insolvenčním řízení 10 dílčích pohledávek z 10 faktur a dodacích listů, přičemž v rámci insolvenčního řízení ze strany žalovaných byla popřena pouze pohledávka č. 3, nárok uplatněný z titulu dodání zboží a fakturovaný fakturou 309125702 a doloženy dodacími listy DL 1237444 a DL 1237443. Dle soudu žalobce prokázal, že mezi žalobcem a úpadcem vznikl obchodněprávní vztah, a to na základě objednávky zboží, která byla učiněna 14. 10. 2012, dle objednávky NOM 121065 a NOM 121066. Na základě těchto objednávek pak žalobce dodal úpadci zboží tak, jak bylo doloženo dodacími listy a fakturováno. Žalobce v řízení osvětlil, z jakého důvodu byly vystavovány vždy dva stejné dodací listy, a to jednak pro dopravce pana Svobodu a dále pro odběratele, kdy za úpadce zboží odebíral p. Kovalčík. Žalobce prokázal svá tvrzení, že v jiných případech,

ICM R

z předchozích a jiných obchodněprávních vztahů, kdy ze stejných důvodů na základě objednávky došlo k dodání zboží a fakturaci, zboží převzal pan Rudolf Kovalčík, přičemž nebylo takto fakturované zboží a dodané zboží žalobcem žalovanému ze strany úpadce zpochybněno. Soud má pak za to, že tvrzení, že úpadce nezná pana Kovalčíka je účelové, když jiný nárok žalobce na úhradu dodaného zboží, které za úpadce převzal pan R. Kovalčík nebyl ze strany úpadce zpochybněn (faktura č. 309125583, dodací list DL 1237319, faktura č. 309125665)

Žalobce tedy prokázal, že nárok na úhradu dílčí pohledávky č. 3 žalobci vznikl, když žalobce plnil na základě objednávky úpadce, zboží dodal dle prokázaných a doložených dodacích listů, když zboží prostřednictvím dopravce pana Svobody bylo dodáno úpadci na místo plnění River Garden a převzato za úpadce panem Kovalčíkem. Žalobce dle objednávky zboží fakturoval a dosud faktura nebyla žalobci uhrazena.

Z důvodů výše uvedených tedy soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 202 odst. 1 insolvenčního řádu, když v řízení úspěšný žalobce vůči žalovaným právo na náhradu nákladů řízení nemá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 27. 4. 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Markéta Chrudinová samosoudkyně

ICM R