31 ICm 3727/2013
31 ICm 3727/2013-233 (KSOS 31 INS 2031/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobkyně Mgr. Zdeňky Novákové, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, insolvenční správkyně dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55, PSČ 710 00, proti žalovanému Martinu anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55, PSČ 710 00, korespondenční adresa: Ostrava, Moravská Ostrava, ul. Josefa Brabce 2906/15, PSČ 702 00, zastoupenému Mgr. Tomášem Veselským, advokátem se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Korunní 1077/31, PSČ 709 00, o odpůrčí žalobě

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva uzavřená dne 25.08.2010 mezi dlužníkem Janem Málkem, anonymizovano , bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55, PSČ 710 00 a žalovaným je vůči věřitelům dlužníka v insolvenčním řízení isir.justi ce.cz

vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 2031/2012 neúčinná.

II. Žaloba, aby byla uložena povinnost žalovanému vydat do majetkové podstaty dlužníka částku 1.115.554,90 Kč, se zamítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 384.445,15 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Ohledně nároku o neúčinnost darovací smlouvy ze dne 25.08.2010 žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V. Ohledně nároku o zaplacení částky 1.500.000,-Kč do majetkové podstaty dlužníka je žalobkyně povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 16.127,-Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného.

VI. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VII. Česká republika-Krajský soud v Ostravě má proti účastníkům řízení nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.10.2013 doručenou soudu dne 01.11.2013 domáhala se žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že darovací smlouva uzavřená dne 25.08.2010 mezi dlužníkem Janem Málkem a Ivanou Málkovou, oba bytem Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava, na straně jedné a žalovaným na straně druhé (dále jen darovací smlouva), je neúčinná a kterým by byla žalovanému uložena povinnost vydat částku 1.500.000,-Kč do majetkové podstaty dlužníka.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 2031/2012-A26 ze dne 08.02.2013 byl na majetek dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55, PSČ 710 00 (dále jen dlužník) a ustanovena žalobkyně insolvenčním správcem dlužníka (dále jen IS). Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 2031/2012-B7 ze dne 23.04.2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Na základě kupní smlouvy ze dne 12.09.2007 nabyl dlužník společně se svou manželkou Ivanou Málkovou nemovitý majetek, a to budovu č.p. 394 na parc.č. 524/1, budovu bez čp/če, garáž, na parc.č. 524/2, pozemek parc.č. 524/1-zast.plocha a nádvoří o výměře 411 m2, pozemek parc.č. 524/2-zast.plocha a nádvoří o výměře 24 m2, pozemek parc.č. 526/1-zahrada o výměře 18 m2, pozemek parc.č. 528/1-zahrada o výměře 75 m2, vše zapsáno na LV č. 2079 pro Ostrava-město, obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen nemovitosti ), a to za pořizovací cenu 790.000,-Kč.

Nemovitosti byly na základě darovací smlouvy ze dne 25.08.2010 bezúplatně převedeny dlužníkem a jeho manželkou na žalovaného, který je jejich synem. Žalovaný následně převedl na základě kupní smlouvy ze dne 03.01.2013 (dále jen kupní smlouva) nemovitosti na Yvetu Brožovou, bytem Ostrava-Poruba, U Oblouku 501/8 za sjednanou kupní cenu 1,500.000,-Kč. Dle bodu III. kupní smlouvy byla kupní cena uhrazena tak, že částka 766.000,-Kč byla použita na splacení hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou, a.s., který byl zajištěn zástavním právem na nemovitostech , a zbývající část kupní ceny ve výši 734.000,-Kč byla uhrazena žalovanému prostřednictvím depositního účtu advokátní úschovy advokátky JUDr. Světlany Vargové. Dlužník nemovitosti převedl v době, kdy byl již v úpadku, nebyl schopen splácet své splatné závazky. S ohledem na darovací smlouvu uzavřenou mezi osobami blízkými a k úpadku v době převodu nemovitostí došlo k naplnění skutkové podstaty neúčinného právního úkonu bez přiměřeného protiplnění ve smyslu ust. § 240 insolvenčního zákona (dále jen IZ). S ohledem na ust. § 236 IZ byl žalovaný vyzván k vydání rovnocenné náhrady za plnění z neúčinného právního úkonu a to k částce 1.500.000,-Kč ve prospěch majetkové podstaty.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že z převodu nemovitostí na jeho osobu neměl žádný majetkový prospěch. Nemovitosti byly zatíženy zástavním právem smluvním, a to konkrétně k zajištění závazků z hypotečního úvěru poskytnutého dlužníkovi Hypoteční bankou a.s. Žalovaný v souladu s kupní smlouvu a smlouvou o advokátní úschově peněz ze dne 03.01.2013 obdržel na svůj účet částku ve výši 599.000,-Kč a zbylá část kupní ceny byla použita na úhradu předmětného hypotečního úvěru a dalších poplatků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Žalovaný při uzavření darovací smlouvy převzal na sebe závazek z hypotečního úvěru dlužníka a celý dluh uhradil z kupní ceny. Darovací smlouvou tak nedošlo minimálně o hodnotu tohoto závazku ke zmenšení majetku dlužníka. Finanční prostředky získané prodejem nemovitostí dále poskytl dlužníkovi. Žalovaný tvrdil, že hypoteční úvěr splácel na základě ústní dohody s dlužníkem s tím, že ve smyslu kupní smlouvy ze dne 03.01.2013 byla část kupní ceny určena jako doplatek zbylé dlužné částky z hypotečního úvěru.

Žalobkyně k procesnímu stanovisku uvedla, že není zřejmé, na základě jakého úkonu měl žalovaný převzít hypoteční úvěr a tento splácet. Na základě darovací smlouvy ze dne 25.08.2010 vznikl na straně žalovaného nezanedbatelný majetkový prospěch. Žalobkyně neměla žádné povědomí o tom, že by dlužník za toto plnění obdržel od žalovaného jakoukoli likvidní protihodnotu. Žalobkyně dále namítla, že v případě, že by nemovitosti zůstaly v dispozici žalovaného a nedošlo by k následnému prodeji na základě kupní smlouvy ze dne 03.01.2013, nebylo potřeba vynakládat žádné poplatky související s uzavřením kupní smlouvy v celkové výši 135.000,-Kč.

U ústního jednání konaného dne 13.05.2015 žalobkyně upřesnila žalobní petit a domáhala se neúčinnosti darovací smlouvy vůči věřitelům v insolvenčním řízení dlužníka. Žalovaný uvedl, že z odporovatelného právního úkonu neměl a nemá žádného majetkového prospěchu a kupní cena sjednaná v kupní smlouvě neodpovídá rovnocenné náhradě. Žalovanému byla vyplacena pouze částka 599.000,-Kč. Tato skutečnost vyplývá jak z kupní smlouvy, tak ze smlouvy o advokátní úschově peněz. Část kupní ceny bezprostředně po jejím obdržení zaplatil v hotovosti nadvakrát dlužníkovi.

Účastníci řízení u tohoto jednání prohlásili, že mezi nimi není sporu o skutečnostech: -zahájení insolvenčního řízení dlužníka dne 27.01.2012, zjištění úpadku dlužníka a ustanovení žalobkyně IS dne 08.02.2013, -včasné podání žaloby, -uzavření darovací a kupní smlouvy, -žalovaný je synem dlužníka.

U tohoto jednání byl žalovaný dále poučen k doplnění skutkových tvrzení a označení důkazů, že dlužník v době uzavření darovací smlouvy nebyl v úpadku a skutečnosti zaplacení částky 766.000,-Kč na hypoteční úvěr dlužníka a dále k doplnění skutkových tvrzení a označení důkazů zaplacení částky 599.000,-Kč dlužníkovi.

Podáním ze dne 12.06.2015 žalovaný doplnil ve stanovené lhůtě řádně tvrzení k zaplacení částky 766.000,-Kč na hypoteční úvěr a uvedl, že částka ve výši 766.000,-Kč byla použita na úhradu hypotečního úvěru dlužníka. Žalovaný tvrdil, že částka 766.000,-Kč byla uhrazena přímo na účet Hypoteční banky a.s., a to z účtu kupující, která kupní cenu uhradila prostřednictvím hypotéky. Ve vztahu k zaplacení částky 599.000,-Kč dlužníkovi žalovaný uvedl, že z advokátní úschovy bylo soudu dne 09.06.2015 zasláno potvrzení JUDr. Vargové ze dne 14.05.2015, ze kterého vyplývá, že žalovaný tuto částku obdržel na svůj účet. Následně předmětnou částku předal v hotovosti dlužníkovi. Ve vztahu k vyvrácení domněnky úpadku žalovaný nedoplnil žádná skutková tvrzení.

U dalšího ústního jednání konaného dne 13.04.2016 žalovaný tvrdil, že je třeba zkoumat tržní hodnotu darovaných nemovitostí. U tohoto jednání žalobkyně učinila skutečnost zaplacení částky 766.000,-Kč na hypoteční úvěr dlužníka skutečností nespornou.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále obch. zák.) S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník a obchodní zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Insolvenční řízení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ).

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 235 odst. 1 IZ, neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Podle ust. § 235 odst. 2 IZ, neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ust. § 236 odst. 1 IZ, neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Dle odst. 2 tohoto ustanovení IZ není-li možné vydat původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Podle ust. § 237 odst. 1 IZ, povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Podle ust. § 239 odst. 1 IZ, odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

Podle ust. § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Podle ust. § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Podle ust. § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle ust. § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle ust. § 240 odst. 3 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Předpoklady neúčinnosti právních úkonů stanoví v poměrech insolvenčního řízení IZ s tím, že jejich prokázání je zásadně věcí IS. Odpůrčí žalobou (§ 239 IZ) lze současně uplatnit jak neúčinnost právního úkonu dlužníka (určovací výrok), tak i požadavek na úhradu plnění (peněžité plnění), jež tím ušlo z majetkové podstaty dlužníka (§ 235, 237 IZ). V obou případech jde o nároky vzešlé z odpůrčího práva v insolvenci. Odpůrčí nárok se tedy zásadně prosazuje odpůrčí žalobou, kterou uplatňuje zásadně pouze insolvenční správce. Předpokladem vyhovění odpůrčí žalobě dle IZ je včasné podání odpůrčí žaloby, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, naplnění jedné ze skutkových podstat, kterými jsou 1) právní úkony bez přiměřeného protiplnění (§ 240 IZ), 2) zvýhodňující právní úkony (§ 241 IZ) a 3) úmyslně zkracující právní úkony (§ 242 IZ). Dalším předpokladem vyhovění odpůrčí žalobě je, že právní úkon byl uskutečněný v rozhodné době před zahájením insolvenčního řízení. Ustanovení § 111 IZ upravuje tzv. zákonnou neúčinnost právních úkonů, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.

S ohledem na výše uvedené nesporné skutečnosti soud uzavřel, že žaloba byla podána osobou aktivně legitimovanou k jejímu podání, tedy IS, byla podána i ve lhůtě uvedené v ust. § 239 odst. 3 IZ proti osobě pasivně legitimované, tedy žalovanému, který měl povinnost vydat rovnocennou náhradu za dlužníkovo plnění z neúčinného úkonu do majetkové podstaty a odporovaný úkon byl učiněn ve lhůtě uvedené v ust. § 240 odst. 3 IZ.

V dané věci tedy bylo sporné, zda darovací smlouvou došlo k naplnění skutkové podstaty uvedené v ust. § 240, tedy zda šlo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Předpokladem naplnění této skutkové podstaty je existence úpadku v době uskutečnění tohoto úkonu, který se v případě osob blízkých prezumuje. V dané věci šlo o právní úkon mezi osobami blízkými, když žalovaný je synem dlužníka. Žalovaný, ačkoliv soudem poučen ve smyslu ust. § 118a odst. 1, 3 o.s.ř., k vyvrácení domněnky existence úpadku nedoplnil žádná skutková tvrzení ani neoznačil důkazy. Má se tedy za to, že darovací smlouva byla uzavřena v době, kdy byl dlužník v úpadku. Soud tedy dále zjišťoval, zda šlo o úkon bez přiměřeného protiplnění.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 2031/2012-A26 ze dne 08.02.2013 byl zjištěn úpadek na majetek dlužníka a žalobkyně ustanovena insolvenčním správcem dlužníka. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 2031/2012-B7 ze dne 23.04.2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Výpisem z katastru nemovitostí LV 2079 prokazující stav evidovaný k 25.08.2010 bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitostí byli k tomuto datu zapsáni Jan Málek a Ivana Málková, Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10, kteří měli nemovitosti v SJM. Jako omezení vlastnického práva bylo zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 800.000,-Kč s příslušenstvím pro Hypoteční banku, a.s. na základě zástavní smlouvy ze dne 27.03.2008.

Výpisem z katastru nemovitostí LV 2079 prokazující stav evidovaný k 30.09.2010 bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitostí byl k tomu datu zapsán Martin Málek, Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10. Jako omezení vlastnického práva bylo zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 800.000,-Kč s příslušenstvím pro Hypoteční banku, a.s. na základě zástavní smlouvy ze dne 27.03.2008.

Výpisem z katastru nemovitostí LV 2079 prokazující stav evidovaný k 27.02.2017 bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitosti byla k tomuto datu zapsána Ing. Yveta Brožová, Na Najmanské 39/55, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na základě kupní smlouvy ze dne 03.01.2013.

Darovací smlouvou ze dne 25.08.2010 manželé Jan Málek a Ivana Málková, bytem Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava jako dárci a Martin Málek, bytem Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava jako obdarovaný se dohodli na darování a převodu nemovitostí, a to budovy, část obce Slezská Ostrava, č.p. 394, způsob využití: bydlení, na parc.č. 524/1, budovy bez čp/če, způsob využití: garáž, na parc.č. 524/2, pozemku parc.č. 524/1, o výměře 411 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 524/2, o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 526/1, o výměře 18 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, pozemku parc.č. 528/1, o výměře 75 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, vše zapsáno na LV č. 2079 pro Ostrava-město, obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Touto smlouvou tedy dárci darují a převádí do výlučného vlastnictví obdarovanému výše uvedené nemovitosti. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 30.08.2010 s právními účinky vkladu ke dni 26.08.2010.

Kupní smlouvou ze dne 03.01.2013 se Martin Málek, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55, Slezská Ostrava jako prodávající a Yveta Brožová, bytem Ostrava-Poruba, U Oblouku 501/8 jako kupující dohodli na převodu nemovitostí, a to budovy část obce Slezská Ostrava, č.p. 394, rod. dům, na pozemku parc.č. 524/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku parc.č. 524/2, pozemku parc.č. 524/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 411 m2, pozemku parc.č. 524/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, pozemku parc.č. 526/1 zahrada o výměře 18 m2, pozemku parc.č. 528/1, o výměře 75 m2, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 2079, pro k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, za kupní cenu ve výši 1.500.000,-Kč. V článku III. bylo ujednáno, že sjednaná kupní cena nemovitostí bude uhrazena tak, že část kupní ceny ve výši 25.000,-Kč byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy jako záloha na kupní cenu, což účastníci podpisem na této smlouvě potvrzují; část kupní ceny ve výši 175.000,-Kč bude uhrazena z vlastních zdrojů kupující po podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a to převodem této částky na hypoteční úvěr prodávajícího, vedeného u Hypoteční banky, a.s., č.ú. 31051759/2100, VS 197173001; část kupní ceny ve výši 1.300.000,-Kč bude uhrazena kupující prostřednictvím úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. neprodleně po předložení katastrem potvrzeného návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch úvěrující banky, podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a to tak, že úvěrující Česká spořitelna, a.s. převede částku 591.000,-Kč na hypoteční úvěr prodávajícího, vedeného u Hypoteční banky, a.s., č.ú. 31051759/2100, VS 197173001. Zbývající část prostředků tj. 709.000,-Kč převede úvěrující banka do advokátní úschovy na klientský depositní účet advokátky JUDr. Světlany Vargové vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., č.ú. 4518100100/4300 v souladu se smlouvou o advokátní úschově peněz. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 10.01.2013 s právními účinky vkladu ke dni 07.01.2013.

Smlouvou o advokátní úschově peněz uzavřenou mezi Yvetou Brožovou, bytem Ostrava, Poruba, U Oblouku 501/8 jako kupující a uschovatelem, JUDr. Světlanou Vargovou, advokátkou se sídlem Ostrava 1, Musorgského 14 jako schovatelkou a Martinem Málkem, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Najmanské 394/55 jako prodávajícím bylo zjištěno, že tito uzavřeli dne 03.01.2013 smlouvu o úschově finanční hotovosti. Ve smlouvě je konstatováno, že na základě záměru uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod nemovitostí, a to budovy část obce Slezská Ostrava, č.p. 394, rod. dům, na pozemku parc.č. 524/1, budovy bez čp/če, garáž, na pozemku parc.č. 524/2, pozemku parc.č. 524/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 411 m2, pozemku parc.č. 524/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, pozemku parc.č. 526/1 zahrada o výměře 18 m2 a pozemku parc.č. 528/1, o výměře 75 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 2079, pro k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, se dohodly smluvní strany, že část kupní ceny ve výši 709.000,-Kč bude uložena do úschovy advokátky JUDr. Světlany Vargové. Schovatelka se zavázala výše uvedenou částku převzít bezhotovostním převodem na depositní účet vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 4518100100/4300, přičemž částka 709.000,-Kč bude uhrazena prostřednictvím úvěru poskytnutého kupující Českou spořitelnou, a.s. a to po podpisu této a kupní smlouvy, po podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch úvěrující České spořitelny, a.s. a před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, přičemž úvěrující banka zašle částku 709.000,-Kč na klientský depositní účet advokátky JUDr. Světlany Vargové vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., č.ú. 4518100100/4300, nejpozději však do 31.1.2013. Schovatelka se zavázala uvolnit převzatou část kupní ceny ve výši 709.000,-Kč, a to způsobem: do 5 dnů poté, co obdrží list vlastnictví s originál razítkem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava převede částku ve výši 599.000,-Kč na účet prodávajícího č.ú. 670100-2206479968/6210 a částku ve výši 110.000,-Kč na účet zprostředkovatele č.ú. 2800136132/2010, jehož prostřednictvím bude hrazena i daň z převodu nemovitostí.

Potvrzením o zániku zástavního práva 1. Hypoteční banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 13584324 potvrdila, že dne 09.01.2013 došlo k vyrovnání veškerých závazků dlužníka ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 5500/197173-01/08/01-001/00/R ze dne 26.03.2008 zajištěných zástavním právem vzniklým rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava č.j. V-4461/2008-807, kterým byl povolen vklad zástavního práva dle zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne 06.04.2008 s právními účinky ke dni 10.04.2008 na nemovitostech. Na základě popsané skutečnosti došlo k zániku zástavního práva na nemovitostech dle zástavní smlouvy.

Podáním ze dne 21.09.2015 Hypoteční banka, a.s. sdělila soudu, že banka poskytla Ondřeji anonymizovano , bytem Rottrova 2804/8, Ostrava-Jih-Zábřeh na základě smlouvy hypoteční úvěr ve výši 800.000,-Kč, přičemž na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 14.12.2012 přistoupil k závazku Jan Málek, bytem Na Najmanské 394/55, Ostrava-Slezská Ostrava. Ke dni 09.01.2013 byla dle souhlasu s mimořádnou splátkou ze dne 17.12.2012 uhrazena ve dvou splátkách částka ve výši 766.000,-Kč.

Podáním ze dne 28.04.2016 Hypoteční banka, a.s. sdělila soudu, že poskytla Ondřeji anonymizovano , bytem Rottrova 2804/8, Ostrava-Jih-Zábřeh hypoteční úvěr ve výši 800.000,-Kč, přičemž na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 14.12.2012 přistoupil k závazku Jan Málek, bytem Na Najmanské 394/55, Ostrava-Slezská Ostrava, a že pohledávka ke dni 26.08.2010 činila částku 767.548,54 Kč.

Soud nesouhlasil s názorem žalobkyně, že výše rovnocenné náhrady představuje kupní cenu, který byla sjednána kupní smlouvou, kterou žalovaný dále nemovitosti převedl na Yvetu Brožovou. Rovnocennou náhradu bylo třeba zjišťovat ke dni právního úkonu, tedy ke dni uzavření darovací smlouvy.

K posouzení obvyklé ceny nemovitostí byl ustanoven Ing. František Vlček, 30. dubna 1638/23, 702 00 Moravská Ostrava usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 31 ICm 3727/2013-123 ze dne 20.07.2016.

Znaleckým posudkem č. 28-4400/17 vypracovaný Ing. Františkem Vlčkem, soudním znalcem a odhadcem z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, vypracovaného dne 21.03.2017 bylo zjištěno, že obvyklá cena nemovitostí ke dni 25.08.2010 byla určena ve výši 1.152.000,-Kč. Závěry znaleckého posudku nebyly účastníky řízení zpochybňovány.

V podání ze dne 13.07.2017 znalec dále uvedl, že při stanovování obvyklé ceny jsou zohledňována pouze věcná práva s přímým vlivem na obvyklou cenu nemovitostí, tzn. věcná břemena, vedení inženýrských sítí a podobně. K zástavním právům se při oceňování nemovitostí nepřihlíží, tyto se zohledňují např. při oceňování podniku, ale nikoliv při ocenění samotné nemovitosti, protože zástavní právo je možné vypořádat z výtěžku případného prodeje zastavené nemovitosti a cena dosažená prodejem nemovitosti nezávisí na výši pohledávky zajištěné zástavním právem, ale na obecně platných faktorech, které ovlivňují hodnotu nemovitosti, jako je atraktivita lokality a umístění nemovitosti, její stav, vybavení, příslušenství a popřípadě infrastruktura v místě. Při stanovení obvyklé ceny s ohledem na výše uvedené důvody zástavní právo nebylo zohledněno.

Po takto provedeném dokazování a po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, přičemž soud vzal za svá zjištění rovněž shodná tvrzení účastníků řízení, byla zjištěna neúčinnost darovací smlouvy, přičemž byly splněny všechny předpoklady pro vyhovění odpůrčí žalobě, a to legitimace účastníků řízení, včasnost podání žaloby, uskutečnění právního úkonu v rozhodné době a naplnění skutkové podstaty, a to ust. § 240 IZ, kdy šlo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Darovací smlouva uzavřená dle ust. § 628 a násl. obč. zák. byla shledána platným právní úkonem, když na jejímž základě dlužník převedl bezúplatně na žalovaného nemovitosti a tento úkon byl uskutečněn v době úpadku, jenž byl prezumován (jednalo se o úkon mezi osobami blízkými) a žalovaný domněnku existence úpadku nevyvrátil. Jelikož do majetkové podstaty dlužníkovo plnění již není možno vydat s ohledem na další platný převod kupní smlouvou uzavřenou dle ust. § 588 a násl. obč. zák. soud rozhodl o poskytnutí rovnocenné náhrady dle ust. § 236 IZ, jež se rovná obvyklé tržní ceně v době darování. Znaleckým posudkem byla určena obvyklá tržní cena ke dni darování ve výši 1.152.000,-Kč. Od této částky pak však byla odečtena výše úvěru existentního v době darování nemovitostí na základě úvěrové smlouvy uzavřené dne 26.03.2008 s dlužníkem dle ust. § 497 a násl. obch. zák., přičemž nemovitostmi byl tento úvěr zajištěn na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 27.03.2008 s dlužníkem dle ust. § 156 a násl. obč. zák., a tento byl zaplacen tak, že právě částka 766.000,-Kč z kupní ceny z kupní smlouvy ze dne 03.01.2013 byla použita na splacení hypotečního úvěru dlužníka dle ústní dohody žalovaného a dlužníka dle ust. § 534 obč. zák. Tedy v této výši totiž nedošlo ke zkrácení věřitelů a v této výši tak žaloba byla jako nedůvodná zamítnuta. Tímto byla ve výši rovnocenné náhrady rovněž zohledněna existence zástavy.

Soud se nezabýval, zda byla naplněna negativní skutková podstata právního úkonu bez přiměřeného protiplnění, když tato nebyla tvrzena.

Soud se nezabýval procesní obranou žalovaného, že peněžní prostředky ve výši 599.000,-Kč zaplatil dlužníkovi, jelikož v souladu se zásadou koncentrace řádně nedoplnil, kdy a za jakých okolností byly peněžní prostředky dlužníkovi předány.

V dané věci soud projednával ve společném řízení dva nároky, a to nárok na určení neúčinnosti darovací smlouvy a dále nárok o povinnosti vydat plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud považoval každý z těchto nároků za nárok samostatný.

Ohledně nároku o určení neúčinnosti darovací smlouvy bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalobkyně, která měla ve věci plný úspěch by měla nárok na náhradu nákladů řízení. Jelikož se náhrady nákladů řízení vzdala, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení ohledně nároku o neúčinnost darovací smlouvy.

Ohledně nároku o zaplacení částky 1.500.000,-Kč do majetkové podstaty bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř., tedy podle míry úspěchu ve věci. Soud proto určil poměr úspěchu obou účastníků ve věci a od úspěchu žalovaného odečetl neúspěch žalobkyně (míru úspěchu druhé strany). Ve výši rozdílu tak má žalovaný právo, aby mu žalobkyně nahradila poměrnou část nákladů řízení, které vynaložil při účelném uplatňování nebo bránění práva. V dané věci tedy bylo žalováno 1.500.000,-Kč a žalobě bylo vyhověno jen do částky 384.445,15 Kč, činí úspěch žalobkyně 25 %, její neúspěch spočívající v zamítnutí žaloby ve výši 1.115.554,90 Kč činí 74 %. Odečtením úspěchu od neúspěchu vychází, že žalovaný má právo na náhradu 49 % nákladů, které vynaložil k uplatnění nebo bránění svého práva.

Náklady řízení žalovaného se sestávají z odměny za zastupování advokátem za 8 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (příprava a převzetí věci, vyjádření ve věci samé ze dne 05.09.2014, 18.11.2014, 05.11.2015, účast u soudního jednání ve dnech 13.05.2015, 13.04.2016 a 19.10.2017, porada s klientem přesahující 1 hodinu ze dne 18.10.2017), celkem tedy 24.800,-Kč dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., 8 režijních paušálů po 300,-Kč, celkem tedy 2.400,-Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., vše navýšeno o 21% DPH ve výši 5.712,-Kč. Celkem žalovanému náleží náhrada nákladů řízení ve výši 32.912,-Kč. Poměrná část nákladů řízení ve výši 49 % představuje částku 16.127,-Kč.

Soud nepřiznal žalovanému náhradu nákladů řízení za vyjádření ve věci samé ze dne 26.11.2015, jelikož toto vyjádření oproti předešlým neobsahuje žádné nové okolnosti. Rovněž nebyla přiznána náhrada nákladů řízení za účast u jednání, u kterého byl vyhlášen rozsudek, jelikož se právní zástupce žalovaného vyhlášení rozsudku neúčastnil.

Soud zavázal neúspěšnou žalobkyni, aby náhradu nákladů řízení zaplatila k rukám advokáta žalovaného dle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. ve lhůtě určené dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

O povinnosti žalovaného zaplatit státu soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč /položka č. 13.1.d) Sazebníku soudních poplatků/ bylo rozhodnuto podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jelikož žalobkyně je podle ust. § 11 odst. 2 téhož zákona v řízení od soudního poplatku osvobozena a v řízení byla ohledně určení neúčinnosti darovací smlouvy zcela úspěšná. Soudní poplatek je třeba zaplatit podepsanému soudu, a to buď v kolcích nebo na účet soudu číslo 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 3142372713.

Výrok o povinnosti účastníků řízení zaplatit státu náhradu nákladů řízení je odůvodněn ust. § 148 odst. 1 o.s.ř. Pro závěr, který z účastníků je povinen nahradit státu jeho náklady řízení, je rozhodující výsledek řízení. Náklady řízení státu, spočívající ve znalečném, budou vyčísleny v samostatném usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnut, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 27. 10. 2017

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová